Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Reszkowski Zbigniew Leon

Zbigniew Leon Reszkowski, ur. 9 III 1950 w Chojnicach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Grudziądzu Filia w Chojnicach (1971).

Od 1967 pracownik Lokomotywowni PKP w Chojnicach.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ węzła PKP w Chojnicach, członek Prezydium Okręgu „S” PKP w Gdańsku, od X 1980 członek Prezydium Oddziału MKZ w Chojnicach. W III 1981 uczestnik wydarzeń kryzysu bydgoskiego, m.in. rozwoził informacje.

13 XII 1981 zatrzymany przez SB w Chojnicach, odmówił podpisania tzw. lojalki, 14 XII 1981 ponownie zatrzymany, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, zwolniony 29 I 1982. Po wyjściu zatrudniony w Lokomotywowni na gorszych warunkach. 1982-1990 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela, działacz podziemnej „S”. W III 1983 współzałożyciel, następnie drukarz podziemnego pisma „Głos Wolny. Katolickie pismo robotnicze”. Wielokrotnie rewizje w mieszkaniu (30 III i 26 VIII 1982, 27 VIII 1984), 28 VIII 1985 po kolejnej rewizji aresztowany pod zarzutami: przekazania pieniędzy związkowych na budowę szpitala lub kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, nielegalnego kolportażu ulotek godzących w ustrój PRL, posiadania nielegalnego wydawnictwa, ulotek i urządzeń do ich druku (podczas przesłuchania stosowano groźby wobec członków rodziny). 11 XI 1988 w ramach DLP współorganizator wystawy w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości. Od II 1989 członek Komitetu Koordynacyjno-Informacyjnego „S” w Chojnicach.

1989-1992 z-ca przewodniczącego Podregionu „S” w Chojnicach, delegat na II WZD Regionu Bydgoskiego; 1989-2001 przewodniczący „S” PKP w Chojnicach. W 1990 przewodniczący Komitetu „S” w wyborach samorządowych w Chojnicach. 1991-2001 pracownik Zakładu Taboru PKP w Chojnicach. 1992-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańskiego i Zjazd Krajowy Transportowców „S”. 1996-1999 asystent posła Stanisława Grzonkowskiego. 1996-2002 kierownik Związkowego Domu Kultury PKP w Chojnicach. Od 2001 na emeryturze. Po 2001 przewodniczący koła emerytów „S” PKP w Chojnicach.

Do 6 III 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Chojnicach w ramach SOR krypt. Aptekarz; 25 III 1987 – 13 IX 1989 w ramach KE.

 

Tomasz Rabant

Chojnice, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry