Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rojek Roman

Roman Rojek, ur. 16 VI 1939 w Jarosławiu (woj. podkarpackie). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczny (1963). Absolwent studiów podyplomowych na PŚl, Wydz. Inżynierii i Ochrony Środowiska (1976).

W 1956 uczestnik licznych wieców i solidarnościowego marszu milczenia w Gliwicach w poparciu dla walczących Węgrów. 1957-1963 w ZSP (członek Rady Wydziałowej ds. Nauki Wydz. Mechanicznego, przewodniczący Rady Wydziałowej, sekretarz Rady Uczelnianej PŚl w Gliwicach). 1963-1965 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Montażowych Przemysłu Chemicznego Montochem w Gliwicach, 1965-1969 w Zakładach Mechanicznych Łabędy (obecnie Bumar-Łabędy) w Gliwicach, 1970-1976 starszy projektant w Biurze Projektów Przemysłu Koksochemicznego Koksoprojekt w Zabrzu, 1976-1978 kierownik zespołu projektowego w Biurze Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych Hutmaszprojekt w Katowicach, Oddział w Zabrzu, 1978-1985 ponownie w BPPK Koksoprojekt, równolegle 1984-1985 konsultant w BP Hydrosan w Gliwicach; 1982 wpisany na listę rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. 1963-1980 członek ZZ Chemików, 1970-1980 przewodniczący koła wydziałowego w ZM Łabędy.

Od IX 1980 w „S”. W VII i XII 1981 delegat na I i II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Po 13 XII 1981 członek MKOS w Zabrzu; współpracownik redakcji i kolporter pisma „Bibuła” oraz prasy podziemnej wśród pracowników Koksoprojektu i okolicznych zakładów pracy. 20 V 1982, po rewizji w mieszkaniu, zatrzymany, przewieziony do KM MO w Gliwicach, 21 V 1982 do AŚ w KW MO w Katowicach, od 25 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach; od 12 X 1982 przebywał w szpitalu w Lesku; 20 X 1982 zwolniony. 30 XI 1982 wezwany na przesłuchanie do KW MO w Katowicach, zatrzymany, aresztowany w AŚ KW MO; w połowie XII 1982 przeniesiony do AŚ w Katowicach; 6 II 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 30 tys.zł grzywny. 1983-1986 zaangażowany w pomoc rodzinom więzionych. W 1985 uczestnik akcji liczenia głosów podczas wyborów parlamentarnych. 1985-1987 na kontrakcie w Algierii; zatrudniony w Kombinacie Metalurgicznym Sider w Annabie, następnie doradca dyr. w Przedsiębiorstwie Budowlanym Ecotec w Algierze. 1987-1990 dyr. Oddziału Katowickiego Wielobranżowego Towarzystwa Techniczno-Produkcyjnego Flamal SA w Warszawie.

W V 1990 wyjechał z rodziną do Niemiec; do 1993 na zasiłku, odbywał szkolenia językowe i zawodowe. 1993-1995 zatrudniony w firmie handlowej Atlantis Przedstawicielstwo Producentów Zagranicznych w Bad Homburg, 1993-1998 doradca personalny w Moog Consult w Strasburgu z siedzibą w Niemczech, 1997-1998 inżynier konstruktor w Ingenieurbuero Seiler w Muelheim, od IX 1998 właściciel biura projektowo-konstrukcyjnego, od 2004 biura doradztwa gospodarczego i inżynieryjnego w Bad Homburg. Od I 2010 członek ZWPOSW w Katowicach.

Odznaczony Medalem Solidarności (1996).

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry