Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rydecki Jacek Mikołaj

Jacek Mikołaj Rydecki ur. 30 XI 1960 w Wałbrzychu. Ukończył II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. LO tamże (1979). W 1980 student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1978-1980 współpracownik KSS KOR, kolporter pism: „Głos”, „Robotnik”, wydawnictw NOWej.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator wydawnictwa przy MKZ w Wałbrzychu; członek Komitetu Założycielskiego NZS na KUL.

Od 14 XII 1981 uczestnik strajku w FSC Lublin; do 23 XII 1981 w ukryciu, 27 XII 1981 - 19 I 1982 założyciel, redaktor, drukarz, organizator „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» w Wałbrzychu”; 19 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wałbrzychu, następnie w Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie, Uhercach, 20 VIII 1982 zwolniony. 1983-1984 wydawca ulotek dla Regionu Dolny Śląsk, kolporter wydawnictw podziemnych, 1984-1986 uczestnik Duszpasterstwa Świata Pracy w Wałbrzychu. 1984 roznosiciel telegramów w Poczcie Polskiej, Telegraf i Telefon, 1984-1985 prace dorywcze, 1985-1990 nauczyciel w SP nr 25 w Wałbrzychu, od IV 1989 członek KZ „S”.

1989-1994 członek KO w Wałbrzychu. 1990-1991 rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Wałbrzycha; 1991-1992 redaktor naczelny „Wiadomości Wałbrzyskich”, 1993-1995 kierownik poligrafii w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Mototech w Wałbrzychu, 1995-2000 właściciel ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. Studio Jacek Rydecki.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis.

19 VI – 1 X 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 23 XII 1983 – 12 I 1985 przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR; do 27 V 1987 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOS.

Sebastian Ligarski

Opcje strony

do góry