Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikora Andrzej

Andrzej Sikora, ur. 2 VIII 1945 w Gorlicach. Ukończył Technikum Chemiczne w Tarnowie, specjalność elektroenergetyka (1964).

Od 1964 zatrudniony w Zakładach Azotowych w Tarnowie; kolejno: do 1969 elektromonter zabezpieczeń i teletechniki na Wydz. Zabezpieczeń i Teletechniki, 1969-1981 programista, starszy programista EMC w Zakładowym Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, 1982-1989 starszy programista, samodzielny programista EMC w ZOETO, od 1989 na etacie związkowym.

W 1980 organizator struktur NSZZ w ZA, od 18 IX 1980 członek Komitetu Organizacyjnego w ZA w Tarnowie, poszerzonego i przekształconego 22 IX 1980 w Komitet Założycielski, członek prezydium, współprzewodniczący z Mieczysławem Tutajem (26 IX 1980 Komitet przystąpił do „S”). IX 1980 - VII 1981 członek MKZ Kraków (od 11 XII 1980 MKZ Małopolska). Współorganizator Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”, od 7 X 1980 członek Zarządu. Od 17 I 1981 przewodniczący KZ „S” w ZA (oddelegowany do pracy w „S”). I 1981 - 13 XII 1981 współzałożyciel i organizator wydawania Biuletynu Informacyjnego „S” w ZA (współpracownicy: Józef Boryczko, Jerzy Sosin, Stanisław Ligęza). 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek ZR, delegat na I KZD.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Od IV 1982 działacz podziemnych struktur „S” w ZA; przewodził statutowej działalności związku; organizator i uczestnik cyklicznych zebrań prezydium Komisji Przedsiębiorstwa w składzie: J. Boryczko, S. Ligęza, Eugeniusz Bednarczyk, J. Sosin, Anna Lorenowicz, Kazimierz Zarański, M. Tutaj, m.in. podejmowano decyzje o pomocy represjonowanym oraz członkom „S” znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; organizator udziału członków „S” w pielgrzymkach na Jasną Górę i do Lichenia; uczestnik manifestacji patriotycznych na terenie Tarnowa. 1982-1985 organizator Duszpasterstw Ludzi Pracy w 3 tarnowskich parafiach. 1984-1988 organizator (również przygotowywanie podkładu muzycznego) ze S. i Bożeną Ligęzami, A. Lorenowicz, J. Sosinem, Bronisławem Mickiem i Andrzejem Cholewą spektakli słowno-muzycznych opartych na poezji i prozie o tematyce patriotyczno-religijno-historycznej ilustrowanych przeźroczami i prezentowanych w formie wieczornic w szkołach średnich w Tarnowie, siedzibie PAX-u i górskich schroniskach (na Hali Łabowskiej, Turbaczu, Prehybie, Polanie Chochołowskiej, w Zakopanem i Bacówce nad Wierchomlą). Do 1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB w WUSW głównie przed rocznicami lub po manifestacjach i pielgrzymkach; pod ciągłą obserwacją, co uniemożliwiało szerszą działalność kolportażową. W 1988 utworzył Komitet Założycielski „S” w ZA w składzie: A. Lorenowicz, E. Bednarczyk, Jerzy Wróbel, Leszek Kokoszka, Zdzisław Opioła, Roman Nowak, Aleksander Bugaj, Józef Koziara, Henryk Ścieński, Stanisław Zabawski, Stefan Marsy i J. Boryczko; 30 IX 1988 złożył wniosek do sądu o ponowną rejestrację „S”.

W 1989 współzałożyciel KO „S” w Tarnowie; rzecznik prasowy, koordynator akcji wyborczych, m.in. zbierania wyników głosowania z komisji wyborczych i ich obliczania w okręgach i w województwie, prowadził zebrania KO oraz spotkania z wyborcami. W 1989 reaktywował „S” w ZA tworząc Tymczasową Komisję Przedsiębiorstwa, od 25 XI 1989 przewodniczący Komisji Przedsiębiorstwa „S”; 1990-1998, 2002-2006 członek ZR Małopolska, 1990-2010 delegat na WZD, 1992-1998 i 2002-2006 delegat na KZD, członek prezydium, 2002-2006 członek KK „S”; 1998-2010 delegat na WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego „S”, członek Rady Krajowej tamże. Od 1990 aktywne zaangażowany w proces prywatyzacji i przekształceń ZA w Tarnowie oraz sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej m.in. poprzez prezentowanie stanowisk związku na szczeblu rządowym (Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i Skarbu Państwa) oraz podnoszenie tej problematyki na posiedzeniach sejmowych i senackich komisji: Gospodarki Narodowej, Skarbu Państwa oraz na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej w ramach Komisji Trójstronnej. W 1994 inicjator powołania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w ZA. 1994-2002 członek Zarządu Ligi Samorządowej w Tarnowie, współzałożyciel. Od 1996 członek AWS, organizator struktur w Tarnowie i woj. tarnowskim, od 9 XII 1996 członek Tymczasowej Rady Koordynacyjnej AWS woj. tarnowskiego, 1997-2000 przewodniczący Rady powiatowej AWS w Tarnowie, 2000-2002 przewodniczący Rady powiatu Grodzkiego RS AWS, następnie RS tamże. W 1997 współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Powszechnego Uwłaszczenia w Tarnowie. 1997-2001 senator RP z listy AWS, członek Komisji: Rodziny i Polityki Społecznej, Gospodarki Narodowej, Nadzwyczajnej ds. Legislacji Europejskiej. W 2002 współzałożyciel i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Prawy Tarnów. 29 IV 2005 wszedł do komitetu organizacyjnego grupy Ujawnić prawdę, 22 VI 2005 do grupy inicjatywnej tamże zawiązanej z inspiracji Małopolskiej „S”.

Uhonorowany Złotą Odznaką Zasłużony dla Przemysłu Chemicznego (1995) oraz Odznaką Zasłużony dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. (1997).

Rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOS krypt. List; od 14 IV 1989 w ramach KE krypt. Doradca, zdjęto z ewidencji 8 XI 1989.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnów

Opcje strony

do góry