Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikora Wacław

Wacław Sikora, ur. 5 VI 1948 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Chemiczne w Tarnowie (1967).

1967–1977 elektromechanik aparatury kontrolno-pomiarowej w Zakładach Azotowych tamże, 1968–1970 zasadnicza służba wojskowa, 1977–1981 elektromechanik aparatury kontrolno-pomiarowej w Mieleckich Zakładach Rejonowych Gazów Technicznych Polgaz, Wytwórnia Gazów Technicznych tamże. 1967–1980 w Związkach Zawodowych Chemików, członek, nast. sekretarz Rady Zakładowej.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ; współzałożyciel, od 7 X 1980 z-ca przew. Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej; członek MKZ Małopolska, od 16 III 1981 prezydium; VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, przew. ZR Małopolska, od 15 VII 1981 pracownik ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD, od X 1981 członek prezydium KK. 17 XI 1981 uczestnik ostatnich oficjalnych rozmów w URM między przedstawicielami „S” i rządu dot. m.in. wolnych wyborów do władz lokalnych i dostępu „S” do środków masowego przekazu.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa, od 28 VIII ponownie w Nowym Łupkowie, XI/XII 1982 w szpitalu w Sanoku, 21 XII 1982 zwolniony. I 1983 – 1984 ponownie zatrudniony w WGT. Wielokrotnie zatrzymywany lub wzywany na przesłuchania.

Od 1 IV 1984 na emigracji w RFN, nast. w USA, gdzie uzyskał prawo pobytu jako b. internowany. W Arkansas monter układów kontrolno-pomiarowych w przemyśle papierniczym; od V 1990 projektant-inżynier, st. projektant-inżynier w Dziale Elektrycznym zakładów papierniczych Potlatch Corporation/Clearwater Paper Corporation). W XI 1984 założyciel (z in. członkami „S” na emigracji w USA, Hubertem Romanowskim, Jarosławem Chołodeckim, Leszkiem Waliszewskim), Wspólnoty Rozproszonych Członków Solidarności (Brotherhood of Dispersed Solidarity Members) w Chicago, której celem było niesienie pomocy finansowej oraz rzeczowej ponadzakładowym strukturom „S” i organizacjom opozycyjnym w kraju, integracja członków „S” w USA; w kontakcie z Biurem Koordynacyjnym „S” za Granicą w Brukseli; środki pozyskiwali poprzez dobrowolne opodatkowanie się. W 1987 mianowany przez Kazimierza Łukomskiego (wiceprzew. Kongresu Polonii Amerykańskiej) członkiem Komisji Spraw Polskich KPA.

W 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Tarnowie w ramach SO krypt. Unia. 1982–1985 zarejestrowany przez Wydz. IIIA KW MO w Krakowie jako TW ps. Return. 17 VI 1982 podpisał zobowiązanie do współpracy z SB; poinformował o tym m.in. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). kardynała Franciszka Macharskiego (prawdopodobnie 24 XII 1982 podczas pierwszej rozmowy po zwolnieniu z internowania); od III 1983 unikał kontaktów z SB (wcześniej funkcjonariusze SB doprowadzili do kilku spotkań, podczas których, ich zdaniem, nie przekazał istotnych informacji).

 

Ewa Zając, Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnow

Opcje strony

do góry