Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skowronek Jarosław

Jarosław Skowronek, ur. 3 X 1961 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Fizyki (1988).

Od 1976 w Aeroklubie Gdańskim.

14–15 XII 1981 jako student I roku fizyki na Uniwersytecie Gdańskim uczestnik strajku na uczelni. Po jego zakończeniu współorganizator druku i kolportażu w Trójmieście m.in. ulotek, komunikatów strajkowych, informacji o represjach stanu wojennego. 20 XII 1981 zatrzymany, 22 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 3 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Koronowie, Włocławku i Potulicach. 25 X 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił 1 mies. przerwy w odbywaniu kary, 8 II 1983 SN wstrzymał wykonanie kary, 10 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1983 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił przerwy w odbywaniu kary na okres 1 roku w celu kontynuowania studiów, 25 IV 1983 SN uchylił wyrok i sprawę skierował do ponownego rozpatrzenia. 28 VII 1983 SMW umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1985–1986 podczas studiów pracował jako kelner; w 1988 asystent na Wydz. Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu.

1989–1993 współwłaściciel Atext Sp. z o.o. w Gdańsku, 1993–1995 Tekstbud Sp. z o.o. tamże, 1995–1998 ponownie Atext Sp. z o.o, 1998–2000 Centrum Papieru Cepol Sp. z o.o. w Gdańsku, 2000–2002 JJPS Sp. z o.o., 2002–2009 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Eksportu Usług Technicznych i Budownictwa Technobex – Gdańsk SA. Od 2010 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry