Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sławińska Krystyna

Krystyna Sławińska, ur. 26 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1945 w Majkaragaj (obecnie Kazachstan). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1970) i Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UWr (1982).

1957-1965 zastępowa i drużynowa w ZHP; 1965-1970 w ZSP; 1970-1980 w ZNP. 1964-1965 nauczycielka w SP nr 3 we Wrocławiu; 1970-2004 bibliotekarz i kierownik Działu Dokumentów Życia Społecznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. W III 1968 uczestniczka wieców studenckich na UWr i PWr. 1979-1989 organizatorka i koordynatorka sieci osób dostarczających ulotki i wydawnictwa niezależne do zbiorów ZNiO. 3 V 1979 – IX 1980 członek i rzecznik Klubu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej we Wrocławiu. Udostępniała mieszkanie na drukarnię wydawnictw niezależnych – „Biuletynu Dolnośląskiego” nr 3-4 i tomiku poezji Antoniego Roszaka ''Taka pamięć''. 19 IX 1979 w czasie rewizji SB skonfiskowała sprzęt, nakład „Biuletynu Dolnośląskiego” i tomiku poezji. Mimo wpadki i kilku zatrzymań nadal udostępniała lokal na spotkania KSS ZD, TKN, redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”; przepisywała i adiustowała teksty.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ ZNiO, od X 1980 łączniczka KZ „S” ZNiO z MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk.

Po 13 XII 1981 uczestniczka wszystkich większych manifestacji, marszów, demonstracji, wieców i happeningów organizowanych we Wrocławiu. 1982-1989 uczestniczka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, m.in. w kościołach św. Wojciecha i Św. Krzyża we Wrocławiu.

1989-1993 członek KZ „S” ZNiO. Od 2004 na emeryturze.

Autorka artykułów i opracowań w czasopismach zawodowych, „Roczniku Wrocławskim” i „Kalendarzu Wrocławskim”, autorka kilku wystaw krajowych (m.in. ''„Pod twą obronę…”. Z działalności patriotyczno-religijnej wrocławskich kościołów w latach 1982-1989'' X-XI 1990) i zagranicznych prezentujących zbiory ZNiO.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

28 IX 1979 – 6 V 1981 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Słowik.

 

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry