Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Słabiński Jarosław Ludwik

Jarosław Ludwik Słabiński, ur. 25 VIII 1949 w Suwałkach, zm. 25 VI 2005 w Southampton (USA). Ukończył Technikum Mechaniczne w Suwałkach (ok. 1980).

W l. 70. pracownik PKS w Suwałkach; od ok. 1978 pracownik Wytwórni Podkładów Strunobetonowych Kolbet tamże.

Od XI 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Kolbecie, następnie wiceprzewodniczący KZ, od I 1981 przewodniczący, członek Komisji Interwencyjnej MKZ Suwałki; od III 1981 działacz KOWzP w Suwałkach; od IV 1981 tymczasowy wiceprzewodniczący MKZ Pojezierze, w V i VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze, od VI 1981 wiceprzewodniczący ZR, koordynator Działu Informacyjno-Prasowego, przewodniczący Oddziału ZR w Suwałkach; od V 1981 w redakcji niezależnego pisma „Kres”; współorganizator drukarni ZR; 9-12 X 1981 inspirator okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach.

13/14 XII 1981 uczestnik próby spalenia dokumentacji związkowej w siedzibie ZR w Suwałkach, zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, po pobiciu 18 I 1982 na tzw. ścieżce zdrowia Karola Banasiaka napisał list do żony, w którym opisał zachowanie funkcjonariuszy i sugerował rozkolportowanie przedstawionego opisu, 23 I 1982 wszczęto przeciw niemu śledztwo w trybie doraźnym w sprawie o „rozpowszechnianie fałszywych informacji mogących godzić w ustrój”, 2 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 zwolniony, 3 III 1982 uniewinniony wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Suwałkach; 3 III 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia tamże, od 5 IV 1982 w Kwidzynie (12 V 1982 uczestnik buntu 16 internowanych – odmówili opuszczenia celi, żeby uniemożliwić rewizję, 14 VIII 1982 pobity podczas pacyfikacji Ośrodka), 20 X 1982 zwolniony. Po wyjściu w kontakcie z działaczami „S” w Suwałkach i Białymstoku, kolporter podziemnych wydawnictw.

Od 3 XI 1982 na emigracji w USA, 1983-1989 współorganizator pomocy finansowej dla osób represjonowanych na Suwalszczyźnie (we współpracy m.in. z Maciejem Butkiewiczem i Wojciechem Wasilewskim oraz Aleksandrem Seredyńskim i Weroniką Merecką organizującymi pomoc w Suwałkach).

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry