Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sonik Bogusław

Bogusław Sonik, ur. 3 XII 1953 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa i Administracji (1978).

Od 1972 związany z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Beczka w Krakowie. Wiosną 1976 uczestnik akcji zbierania podpisów pod Listem do Rady Państwa w obronie represjonowanych studentów: Stanisława Kruszyńskiego z KUL (skazany w XII 1975 na 10 mies. więzienia za krytykę władz w prywatnych listach do rodziny) i Jacka Smykała (relegowany z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za krytyczne wypowiedzi na zajęciach z podstaw nauk politycznych). W XI 1976 współorganizator akcji, m.in. zbierania podpisów pod petycją w obronie relegowanego ze studiów Bronisława Wildsteina. Od XI 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, 1976/1977 współorganizator pomocy dla robotników Radomia i Ursusa: uczestnik zbiórki pieniędzy oraz podpisów pod Listem studentów do Sejmu PRL ws. powołania komisji sejmowej dla zbadania i ujawnienia przypadków łamania prawa przez MO i SB. W V 1977 (po śmierci Stanisława Pyjasa), współorganizator bojkotu juwenaliów (tzw. Czarne Juwenalia) i wspólnego protestu środowiska krakowskiej opozycji studenckiej i KOR, uczestnik demonstracji, współzałożyciel SKS w Krakowie, nieformalny przywódca; współorganizator poligrafii, kolportażu i większości akcji SKS; utrzymywał kontakty z kurią krakowską, m.in. przekazywał kard. Karolowi Wojtyle informacje o sytuacji w środowisku studenckim, działalności opozycyjnej i represjach. W jego mieszkaniu przy ulicy Floriańskiej odbywały się spotkania dyskusyjne oraz wykłady i seminaria TKN. Współpracownik Biura Interwencyjnego KOR, następnie KSS KOR. W 1979 w redakcji niezależnego pisma studenckiego „Indeks”. Wielokrotnie zatrzymywany, w tym na 48 godz., straszony pobiciem, poddawany rewizjom.

W VIII 1980 przekazywał członkom KSS KOR informacje o strajkach w Krakowie i Małopolsce; od IX 1980 współorganizator „S” w Krakowie, 15 IX 1980 współinicjator powołania MKZ Kraków, od 3 XII 1980 członek tegoż; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, od VII 1981 wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD; 1980-1981 w redakcji niezależnego pisma „S” Regionu Małopolska „Goniec Małopolski”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, następnie Załężu k. Rzeszowa, 15 X 1982 zwolniony. 1982-1984 dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”, współpracownik wydawnictwa Znak.

Od 1983 na emigracji we Francji (oficjalnie wyjechał na leczenie); organizator pomocy dla podziemnych struktur „S”. Od 1985 dziennikarz w Sekcji Polskiej Radia France Inernationale (ps. Jerzy Floriański) i BBC, współpracował z Radiem Wolna Europa, w którym prowadził audycje religijne (jako Brat Władysław), i z Sekcją Polską Deutschlandfunk. Paryski przedstawiciel podziemnego miesięcznika „Bez Dekretu” (wychodził w Krakowie od 1984). 1986-1989 współredaktor emigracyjnego tygodnika „Głos Katolicki”.

1990-1996 dyr. Instytutu Polskiego w Paryżu, minister pełnomocny Ambasady RP w Paryżu. Od 1996 w Polsce, 1996-2002 dyr. Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury; 2002-2004 przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 2003-2004 dyr. Wydz. Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa. 1998-2001 w SKL, od 2002 w PO. 1998-2002 radny Województwa Małopolskiego z listy SKL, 1998-2002 przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego; w 2002 wybrany do SWM z listy PO, 2002-2004 przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2000-2004 członek Stowarzyszenia Europejskich Miast i Regionów na rzecz Kultury i Zrzeszenia Regionów Europy, 2001-2004 członek Prezydium Stowarzyszenia Europejskich Miast i Miesięcy Kultury. Od 2002 współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Maj 77. Od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego z listy PO, od 2009 wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Delegacji ds. stosunków z Iranem, Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

W 1993 mianowany przez francuskiego Ministra Kultury Jacka Langa Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury.

1976-1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Adam; 1983-1989 przez Wydz. IV WUSW w Krakowie w ramach SOS/KE krypt. Prawnik/Ponury.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry