Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stachowicz Stanisław

Stanisław Stachowicz, ur. 10 X 1953 w Pławie k. Mielca. Ukończył Technikum Mechaniczne w Mielcu (1978). Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (2001).

1975–1983 specjalista ds. rozliczeń Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego nast. KZ, współorganizator i koordynator struktur „S” w Mielcu, nast. przew. MKK Ziemi Mieleckiej, VI – VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR; IX/X delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 18 VI 1982 zwolniony. 1982–1989 członek RKW w Rzeszowie, przew. podziemnej MKK Mielec; wydawca ulotek, kolporter podziemnych pism, w kontakcie ze środowiskami podziemnej „S” w Krakowie i Warszawie. Współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele św. Mateusza w Mielcu i kościele NSPJ w Rzeszowie. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. W 1983 zmuszony szykanami do zmiany pracy, 1983–1984 pracownik GS Samopomoc Chłopska w Mielcu, nast. zwolniony. 1984–1987 dyspozytor ruchu Okręgowego Zakładu Transportu i Maszyn Drogowych w Jaśle Filia w Mielcu, 1987–1993 dyspozytor ruchu w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Mielcu. Od 1983 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich. Od jesieni 1988 uczestnik reaktywowania „S” w Mielcu.

1989–1993 przew. KZ delegat na WZD Regionu Rzeszowskiego, 1991–1992 członek ZR, w 1990 delegat na II KZD, członek Sekretariatu ds. branżowych KK; 1990–1993 współzałożyciel i członek KKK Drogownictwa. Od 1993 dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

19 XI 1979 – 16 II 1990 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/WOG KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Exbud; 27 VII 1982 – 16 XII 1985 przez Wydz. V w ramach KE krypt. Klon; 19 III 1983 – 20 V 1987 w ramach SOS krypt. Lampa; 18 IX 1984 – 3 II 1986 przez p. V RUSW w Mielcu w ramach SOR krypt. Przesyłka; 15 IX 1987 – 17 X 1988 w ramach KE krypt. Brzoza I; 17 X 1988 – 12 VII 1989 przez p. III w ramach SOR krypt. Rak, 25 IX 1989 – 30 I 1990 przez Wydz. V/WOG WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut II.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Mielec

Opcje strony

do góry