Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stępniak Henryk Janusz

Henryk Janusz Stępniak , ur. 19 I 1951 w Krasnymstawie, zm. 5 I 1999 w Fajsławicach. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydz. Rolniczy (1976).

1974–1978 radny WRN tamże. 1979–1980 instruktor służby rolnej w Urzędzie Gminy w Fajsławicach. Od 1980 prowadził rodzinne gospodarstwo rolne we wsi Ignasin k. Fajsławic.

Od XI 1980 w „S”; współorganizator i przew. Komitetu Gminnego NSZZ Solidarność Wiejska, nast. KG „S” RI w Fajsławicach; 1981 redaktor niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”.

1982–1989 działacz podziemnej „S” RI, gł. w ramach Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. Diecezji Lubelskiej; współpracownik TZR Środkowo-Wschodniego (kolportaż podziemnych wydawnictw, wykłady dla rolników). W V 1986 organizator protestu rolników w gm. Fajsławice przeciwko podwyżce o 50% rolniczej składki emerytalnej. 1986–1989 członek Tymczasowej Krajowej Rady Rolników. 9 VI 1987 delegacji „S” RI (z Teresą Bondyrą i Henrykiem Kąkolem) składającej dar Janowi Pawłowi II podczas papieskiej mszy w Lublinie. 1987–1988 współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma „Fajsławice. Informator Rolników Gminy Fajsławice”. 1987–1989 współorganizator podziemnego Uniwersytetu Ludowego w gm. Fajsławice. Wielokrotnie przesłuchiwany. IV – V 1988 współorganizator Komitetu Założycielskiego Związku Producentów Rolnych „S” Województwa Lubelskiego. VI 1988 – 1989 przew. GRN w Fajsławicach.

II– IV 1989 uczestnik obrad okrągłego stołu w ramach podzespołu ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego. 1989–1990 członek KO Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO Lubelszczyzny). 1989–1991 senator RP z listy KO. W 1991 współzałożyciel Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Fajsławicach, w 1992 inicjator Klubu Inicjatyw Gospodarczych tamże; współautor Programu „Fajsławicki Uniwersytet Ludowy”, który zdobył gł. nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji w pierwszej edycji konkursu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) – Innowacje Lokalne w Gminach. 1991–1997 w Stronnictwie Ludowo-Chrześcijańskim, od 1997 w SKL.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

15 X 1986 – 3 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Specjalista.

Zbigniew Syska

Region Środkowo-Wschodni, Fajsławice

Opcje strony

do góry