Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Swakoń Jacek

Jacek Swakoń, ur. 21 I 1963 w Częstochowie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1986).

X 1981 – 1986 działacz NZS PWr.

Po 13 XII 1981 kolporter pism podziemnych, m.in.: „Na Indeksie”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Dolnośląskiej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, „PWA”, „Gazety Lubińskiej” we Wrocławiu, 1986-1989 w Lubinie; współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk; 1983-1986 uczestnik Ruchu Wolnych Demokratów we Wrocławiu; współzałożyciel, autor, redaktor, drukarz, organizator działalności wydawniczej pisma „Na Indeksie”, 1987-1989 „Gazety Lubińskiej”; 1983-1987 współtwórca kilkunastu audycji Radia NZS, Radia „S”, organizator emisji na terenie Wrocławia i Lubina; od 1983 współpracownik Solidarności Walczącej we Wrocławiu. 1983-1985 działacz samorządu studenckiego PWr, w 1985 po rozwiązaniu przez władze uczelni studenckich struktur samorządowych współorganizator kilkutysięcznego wiecu protestacyjnego na PWr. 1986-1989 współzałożyciel (z Wojciechem Swakoniem) biblioteki wydawnictw podziemnych w Lubinie; organizator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach, zbierania składek na cele związkowe i pomoc represjonowanym. Współorganizator Mszy za Ojczyznę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie.

1987-2001 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy. W II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1989 członek Tymczasowej KZ „S”, 1990-1991 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej przy WPEC w Legnicy, V 1989 – 1990 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZR Dolny Śląsk, 1990-1992 wiceprzewodniczący, 1992-1998 przewodniczący ZR Zagłębie Miedziowe, 1995-2002 delegat na kolejne KZD, 1992-1998 członek KK. 1997-2002 w AWS; 1997-2001 poseł RP z listy AWS. 2001-2002 wiceprezes Interferie w Lubinie, 2002-2005 koordynator ds. rozwoju związku w ZR Zagłębie Miedziowe, od 2005 z-ca dyr. ds. marketingu w DGP Dozorbud Grupa Polska w Legnicy. 2007-2011 senator RP z listy PO.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

 

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry