Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sychowski Wojciech

Wojciech Sychowski, ur. 13 X 1952 w Warszawie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1978).

XI 1978 – XII 1981 inspektor ds. budowlanych w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej, od XII 1980 członek KZ, od III 1981 przewodniczący; odpowiedzialny za wydawanie zakładowego pisma „S” „Informator”. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego; jeden z pomysłodawców, współorganizator referendum wśród załogi ws. nadania Gdańskiej Stoczni Remontowej imienia Józefa Piłsudskiego (11 XI 1981 nazwę przyjęto).

14-16 XII 1981 współorganizator strajku w stoczni, przewodniczący KS. 16 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w ZK w Starogardzie Gdańskim, następnie AŚ w Gdańsku, 6 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 7 lat więzienia; osadzony w ZK w Koronowie, następnie w Potulicach, 30 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. Zwolniony z pracy; do XII 1983 jego rodzina otrzymywała pomoc ze składek zbieranych w zakładzie pracy. XII 1983 – 1985 robotnik budowlany w GPBEiP Energoblok-Wybrzeże w Gdyni, 1985-1986 specjalista, z-ca kierownika w Remontowo-Budowlanej Spółdzielni Pracy w Żukowie, w 1987 kierownik robót w Zakładach Remontowo-Budowlanych Maldek w Gdańsku, w 1988 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Remontowo-Budowlanych Inż-Rem w Rumi, 1988-1989 z-ca kierownika w Firmie Budowlanej ATA Morkowski w Gdańsku.

Od II 1992 właściciel firmy Wojciech Sychowski – Techniczne Usługi Budowlane, 2003-2008 inspektor nadzoru w Wydz. Inwestycji i Remontów ZUS w Gdańsku.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

4 XII 1981 – 26 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klan.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry