Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ślasko Mieczysław

Mieczysław Ślasko, ur. 15 VIII 1943 w Oblekoniu k. Buska-Zdroju. Ukończył ZSZ w Mielcu (1959).

1960-1974 pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Dąbrowszczaków Bieltex w Bielawie, 1974-1976 Zakładów Elementów Budowlanych w Puławach, 1976-1998 ponownie pracownik Bielteksu w Bielawie.

Od X 1980 w „S”, współorganizator punktu konsultacyjnego w Bielawie (pomoc w organizowaniu „S” w tamtejszych zakładach pracy); od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” w Bielteksie, od I 1981 współprzewodniczący, od III 1981 przewodniczący KZ. W X 1980 uczestnik ogólnopolskiego spotkania włókniarzy w Łodzi, uczestnik rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu Lekkiego i Chemicznego; od II 1981 przewodniczący Sekcji Makroregionalnej Przemysłu Lekkiego „S” (Dolny Śląsk i woj. zielonogórskie), od IV 1981 wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lekkiego „S”.

Po 13 XII 1981 przewodniczący TKZ. Autor ulotek pod wspólnym tytułem „Wiadomości Bielawskie” wywieszanych w 14 zakładach Bieltex i innych zakładach pracy w Bielawie. Wielokrotnie przesłuchiwany. Od 1983 działacz komitetu charytatywnego w parafii Wniebowzięcia NMP w Bielawie, od 1985 Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. tamże; organizator prelekcji, comiesięcznych wyjazdów na Msze za Ojczyznę odprawiane przez ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszkę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP w Bielawie.

W 1989 współzałożyciel i członek KO Ziemi Dzierżoniowskiej. W II 1989 uczestnik reaktywacji struktur „S” w Bielteksie, do 1998 przewodniczący KZ; 1992-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Lekkiego; 1998-2010 delegat na kolejne KZD, członek KK, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Lekkiego „S”, od 1999 współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego.

28 III 1983 – 27 III 1984 rozpracowywany przez p. V KM MO/RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Biel; 27 II 1985 – 19 XI 1986 przez p. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Odgłosy; 1988-1989 przez p. III RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Prolog; 10 II – 22 VIII 1989 przez p. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Ospa.

Ewa Chabros

Bielawa, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry