Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tymowska-Umińska Anna

Anna Tymowska-Umińska, ur. 29 VI 1934 w Ulesiu k. Radomska. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, Wydz. Lekarski (1968).

1968-1970 lekarz w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 Akademii Medycznej w Warszawie, w 1972 specjalizacja z pediatrii, 1970-1994 lekarz w Klinice Chirurgii PSK nr 3 AM w Warszawie. Od 1976 pomagała represjonowanym w Radomiu i Ursusie, w jej mieszkaniu odbywały się spotkania osób, które zainicjowały pomoc dla robotników. Z całą rodziną wspomagała działania opozycjonistów skupionych wokół środowiska KOR, następnie KSS KOR (przepisywanie na maszynie, pomoc w druku, lokale, papier, transport, kolportaż „Komunikatu” KOR/KSS KOR, „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Głosu”, „Zapisu”). Za zbieranie podpisów pod apelami, petycjami, żądaniami kierowanymi do władz komunistycznych represjonowana (inwigilacja, rewizje, zatrzymania).

Od IX 1980 w „S”, organizatorka Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca KZ. w PSK nr 3 AM w Warszawie, członek MKZ Region Mazowsze. 1980-1981 współzałożycielka i członek Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” Region Mazowsze. W VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze.

Od 13 XII 1981 przewodnicząca podziemnej „S” w PSK nr 3 AM w Warszawie (zbieranie składek, wypłacanie zasiłków statutowych, pomoc pracownikom, kolportaż prasy podziemnej m.in.: „Wiadomości Dnia”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Głos Medyka”, „Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej”). Członek sekcji lekarskiej przy Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom (rozdział leków z darów zagranicznych, pomoc medyczna dla osób ukrywających się i represjonowanych). Odwiedzała osadzonych w aresztach i ZK (m.in.: AŚ w Warszawie, Bydgoszczy-Fordonie, Grudziądzu i Chełmnie), dostarczając więźniom politycznym leki, witaminy i inną pomoc pochodzącą z darów. Organizowała obsługę medyczną dla uczestników demonstracji ulicznych. W VI 1983 w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski wspólnie z grupą „S” z ZM Ursus tworzyła osłonę medyczną. Współorganizatorka spotkań przedstawicieli „S” Akademii Medycznych z głównych ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin, Poznań). 1983-1986 współzałożycielka, redaktorka, autorka i kolporterka podziemnego pisma „Głos Medyka”, 1984-1990 współzałożycielka, redaktorka, autorka i kolporterka „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”. 1982-1989 organizatorka lokali i kontaktów dla działaczy podziemia, kolporterka podziemnych pism i książek (m.in. „Głos”, Krąg, NOWa). 5 X 1988 współzałożycielka Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” Regionu Mazowsze.

1989-1994 przewodnicząca KZ „S” w PSK nr 3 AM w Warszawie. Od 1994 na emeryturze.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

 

Stanisław Grzonkowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry