Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wardawy Bronisław

Bronisław Wardawy, ur. 20 V 1940 w Woli Klasztornej k. Kozienic. 1961-1963 student Państwowej Szkoły Technicznej Ministerstwa Komunikacji w Warszawie, Wydz. Trakcji Elektrycznej; absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (1974, absolutorium), w 1990 magisterium w WSI w Radomiu.

1963-1964 stażysta w PKP Oddział Trakcji w Lublinie, 1965-1969 inspektor nadzoru w PKP Biuro Inwestycji Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Lublin, 1969-1970 starszy referendarz w PKP Lokomotywownia Lublin; przeniesiony na niższe stanowisko za krytykę ordynacji wyborczej; 1971-1978 starszy inspektor nadzoru, następnie główny inżynier inwestycji w PKP Biuro Inwestycji w Lublinie, 1978-1985 główny inżynier inwestycji w PKP Linia Hutniczo-Siarkowa w tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Centrali Wschodniej DOKP w Lublinie, od X 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej tamże, przewodniczący Okręgowej Sekcji Kolejarzy, członek KZ w Węźle PKP Lublin oraz Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy (później Sekcja Krajowa Kolejarzy); 1980-1981 uczestnik negocjacji MKPK z Ministerstwem Komunikacji. W 1981 autor w niezależnym piśmie „Solidarność Kolejowa”, wydawanym przy Węźle PKP Lublin.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, zwolniony 8 II 1982. 1982-1989 działacz „S” w ramach d. struktur kolejarskich na szczeblu krajowym (regularne spotkania w ramach pielgrzymek kolejarzy na Jasną Górę) oraz w Centrali DOKP i Węzła Lublin; kolporter wydawnictw podziemnych w zakładzie i w ramach wymiany z innymi ośrodkami w kraju. Zaangażowany w działalność duszpasterstwa kolejarzy. 1985-1990 zatrudniony w PKP Biuro Inwestycji WDOKP w Lublinie; w 1985, w związku z zaangażowaniem w „S”, przesunięty na niższe stanowisko pracy: 1985-1986 specjalista, 1986-1990 starszy inspektor. Od I 1989 członek reaktywowanej w Gdańsku Sekcji Krajowej Kolejarzy.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: kolporter wydawnictw „S” i KO, wiceprzewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie Lublina. 1989-1991 przewodniczący KZ „S” w Centrali WDOKP i Okręgowej Sekcji Kolejarzy. Po 1989 publicysta w „Gazecie Wyborczej”, „Życiu”, „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowowschodniego”, „Wolnej Drodze”, „Sygnałach”. 1990-1994 radny Miasta Lublin z listy KO. 1990-1998 z-ca głównego energetyka w PKP, 1998-2000 główny energetyk Okręgu WDOKP w Lublinie, następnie naczelnik wydz. w PKP Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej w Lublinie. W 1998 inicjator i współtwórca Kaplicy Pamięci Kolejarzy w sanktuarium w Kałkowie-Godowie. 1999-2009 wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Lublinie. Od 2000 na emeryturze; 2000-2009 przewodniczący Komisji Emerytów i Rencistów PKP „S” w Lublinie.

Autor broszury ''Kaplica Pamięci Kolejarzy w Kałkowie-Godowie'' (Lublin 1998).

IV 1981 – XI 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Żonglerzy; VI 1982 – V 1986 w ramach SOS krypt. Podziemie; I-VII 1989 przez p. V RUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Węzeł.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry