Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wierzbicki Marek

Marek Wierzbicki, ur. 23 VII 1964 w Pionkach. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1988).

1973-1990 w ZHP.

Przed 13 XII 1981 członek Związku Młodzieży Demokratycznej.

Od 1982 działacz tzw. harcerstwa niepokornego, instruktor Szczepu Puszcza. 1982-1986 działacz opozycji solidarnościowej w Pionkach i Lublinie; 1982-1983 twórca grupy złożonej z uczniów pionkowskiego LO oraz pracowników z Zakładu Doświadczalnego Dozachem, zajmującej się kolportażem wydawnictw podziemnych, m.in. NOWej, Kręgu, ABC, CDN, w tym czasopism „Tygodnik Mazowsze”, „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego”, książek, broszur, ulotek, zbiórką pieniędzy na finansowanie wydawnictw podziemnych, zapomogi dla osób represjonowanych, 1983-1987 prowadził (z Andrzejem i Grzegorzem Wierzbickimi) kanał przerzutowy wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism: „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego”, „Wola”, „PWA”, „KOS” na potrzeby konspiracyjnych grup z Pionek; w 1985 przed wyborami do Sejmu PRL oraz w IV 1986 przed obchodami święta 1 V organizator druku ulotek nawołujących do ich bojkotu. 1985-1989 uczestnik, animator Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy parafii św. Barbary w Pionkach; komendant kilku obozów harcerskich, w czasie których prowadzono pracę wychowawczą w duchu religijnym i patriotycznym; lokalny lider Ruchu Harcerstwa Rzeczpospolitej, 1988-1989 komendant Szczepu Puszcza; prowadził (wraz z z Lidią Wawer, Krzysztofem Jerzym Piasecznym) pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży w duchu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego z 1936 r.; w 1987, 1988 z-ca komendanta, w 1989 komendant Ogólnopolskiego Zlotu Harcerskiego – Puszczańskie Harce, integrującego środowiska harcerskie z całego kraju. 1988-1990 nauczyciel historii w Publicznej SP w Sieciechowie, Laskach.

W 1989 współtwórca, następnie komendant Hufca ZHP Pionki II; od 1990 podharcmistrz, od 1992 harcmistrz ZHR. 1989-1990 działacz KO „S” w Pionkach; 1990-1994 radny Miasta Pionki (kandydat niezależny). 1990-1991 z-ca dyr. LO im. Marii Dąbrowskiej tamże, od 1991 pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 2007 docent); w 1997 doktorat na KUL, w 2006 habilitacja w ISP PAN, 2007-2009 profesor Collegium Civitas w Warszawie, od X 2009 prof. nadzw., kierownik Katedry Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych w Instytucie Politologii KUL. 1999-2006 prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pionkach. Od IX 2007 kierownik referatu Biura Edukacji Publicznej IPN Delegatura w Radomiu. Od 1993 działacz Stowarzyszenia Ruch Rodzin Nazaretańskich w Diecezji Radomskiej.

Autor wielu publikacji, m.in: ''Szkice z dziejów Pionek'' (2000, 2001, 2004, 2009), ''Pierwsza Kadrowa Inspektoratu Radomskiego AK'' (1995), ''Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim'' (2002), ''Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie'' (2006), ''Młodzież w PRL'' (2009).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Pionki

Opcje strony

do góry