Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wirski Zbigniew Tadeusz

Zbigniew Tadeusz Wirski, ur. 22 IX 1934 w Bielszowicach k. Zabrza. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwa Ogólnego (1956).

1947–1950 i 1957–1958 w ZHP, 1951–1953 ZMP.

1956–1958 inżynier budownictwa w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 5 w Bytomiu, 1958–1962 w PKP w Katowicach, 1963–1982 na stanowiskach kierowniczych w Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kutnie.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od X 1980 rzecznik prasowy i członek prezydium MKZ Ziemi Kutnowskiej; redaktor i autor artykułów w niezależnym „Biuletynie Informacyjnym «Solidarności» Ziemi Kutnowskiej”, organizator kolportażu niezależnych wydawnictw (biuletyny, książki, afisze, znaczki), obchodów 3 V, 25 VII 1981 marszu głodowego w Kutnie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, 3 III 1982 zwolniony, nast. zwolniony z pracy. 1982–1987 organizator budowy kościoła w parafii św. Wawrzyńca w Kutnie. 1982 organizator pomocy internowanym i ich rodzinom, 1982–1989 organizator spotkań kulturalnych i prelekcji, kolporter podziemnych wydawnictw (ulotki, własne utwory, książki, znaczki poczt podziemnych), od 1983 zw. z grupą skupioną wokół ks. Mariana Lipskiego, proboszcza Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna; IV–V 1985 rzecznik prasowy podczas głodówki w Głogowcu. Autor utworów satyrycznych i patriotycznych, m.in. Ojcze nasz internowanych (1981), Bracie Jerzy przebacz nam (1984), publikowanych w pismach podziemnych, wykonawca gablot patriotyczno-religijnych. 1982–1989 kilkukrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W X 1986 współzałożyciel podziemnej RKW w Kutnie, na skutek szykan i zastraszania rodziny po mies. wycofał się z działalności. 1987–1988 inżynier w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym w Białymstoku, 1988–1990 właściciel zakładu remontowo-budowlanego w Kutnie.

W II 1989 współinicjator jawnej działalności „S” w Kutnie, 9 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. – 29 VI 1989 członek Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji „S” tamże. 1989–1990 współzałożyciel i członek Obywatelskiego Ruchu Samorządności Terytorialnej tamże, 1990–1993 organizator i lider Forum Obywatelskiego Przyjaciół Kutna. Od 1990 w PC (1990–1995 przew. koła w Kutnie). Od 1995 członek SDP. Od 1990 autor w lokalnej prasie, m.in. „Ziemia Kutnowska”, „Kurier Kutnowski”, „Życie Kutna”, „Goniec Płocki”, „Tygodnik Płocki”; 1990/1991 przez pół roku bez zatrudnienia, 1991–1994 własna działalność gospodarcza, 1994–1995 dyr. Miejskiego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kutnie, 1997 na emigracji zarobkowej w Szwecji; od 2000 na emeryturze.

Autor wspomnień Moje wojenne dzieciństwo 1939–1945 opublikowanych w „Roczniku Lwowskim” (2005), Utrwalony czas. Twórczość i wspomnienia internowanych z powiatu kutnowskiego (2007).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Złotym Krzyżem Zasługi (1972), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Płocku w ramach SOS krypt. Wieszcz; 1983–1988 przez p. IV RUSW w Kutnie w ramach KE krypt. Jeż; 1989 przez p. V w ramach KE krypt. Inżynier.

Milena Przybysz

Opcje strony

do góry