Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wuttke Jerzy

 

Jerzy Wuttke, ur. 29 VIII 1945 w Chorzowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydz. Projektowania Form Przemysłowych (1969), doktorat (1975), habilitacja (1988), prof. (1992).

W III 1968 współorganizator strajku studentów ASP, drukarz ulotek i odezw. 1969–1971 projektant wzornictwa przemysłowego w Zakładach Konstrukcyjno-Doświadczalnych Przemysłu Maszyn Elektrycznych Komel w Katowicach, 1972–2001 nauczyciel akademicki ASP w Krakowie Filia w Katowicach. 1978–1980 członek Rady Zakładowej. Od 1969 członek ZPAP i Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

W VIII/IX 1980 zaopatrywał w żywność górników strajkujących w Jastrzębiu-Zdroju. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ; do 13 XII 1981 członek Polskiego Związku Katolicko-Społecznego; XI – XII 1981 uczestnik strajku na ASP, redaktor i kolporter ulotek.

Od 1982 drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych zw. z MKO w Siemianowicach Śląskich, „S” RI Ziemi Pszczyńskiej oraz SW, m.in. pism: „Viktoria”, „PIK” i „WIS”, udostępniał mieszkanie na punkt kolportażu. 1981–1988 uczestnik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. w Katowicach oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. w Gliwicach i w Sosnowcu; 1982–1989 twórca, organizator i autor tekstów Śląskiej Sceny Słowa Polskiego (z udziałem młodzieży z Rudy Śląskiej-Halemby i aktorów Teatru Śląskiego w Katowicach) wystawiającej spektakle o tematyce niepodległościowej i religijnej w kościołach diecezji katowickiej. W VIII 1988 zaopatrywał w żywność i środki higieniczne strajkujących w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

W 1989 członek Śląsko-Dąbrowskiego KO w Katowicach. 1989–1991 poseł RP z listy KO, 1993–1997 z listy BBWR. Od 1989 członek-założyciel Związku Górnośląskiego (1997–2000 prezes). 1990–1993 dziekan ASP w Krakowie Filia w Katowicach, od 2001 prof. samodzielnej ASP w Katowicach, 2002–2013 kierownik katedry Wzornictwa Przemysłowego ASP tamże. 1998–2002 przew. Regionalnej Sekcji Kultury i Środków Przekazu „S”, od 2002 przew. KZ. 2002–2004 prof. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, 2002–2007 Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach.

Laureat nagrody specjalnej Komitetu Kultury Niezależnej „S” (1984).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2013).

18 I 1973 – 15 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SO krypt. Symfonia; 23 II 1988 – 12 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w ramach SOS krypt. Plastyk.

 

Weronika Rudnicka

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry