Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Źrałko Julian Jan

Julian Jan Źrałko, ks., ur. 27 VIII 1934 w Wicyniu k. Złoczowa (obecnie Ukraina). Absolwent Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w VIII 1960 święcenia kapłańskie.

1960-1964 wikariusz w parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu; 1964-1966 w parafii św. Bonifacego we Wrocławiu: m.in. katecheta młodzieży, duszpasterz akademicki; od 1966 wikariusz substytut w parafii św. Jerzego w Wałbrzychu-Białym Kamieniu, od 1968 administrator tamże: m.in. duszpasterz młodzieży akademickiej i pracującej. W 1966 kilkakrotnie przesłuchiwany w związku z przygotowaniami i obchodami 1000-lecia Chrztu Polski na Dolnym Śląsku. Od VI 1966 diecezjalny referent duszpasterstwa młodzieży żeńskiej. W 1976 współinicjator wybudowania w Wałbrzychu-Konradowie kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, szykanowany za to przez Wydz. ds. Wyznań w Wałbrzychu. Od II 1980 dziekan dekanatu Wałbrzych-Północ.

Latem 1980 duszpasterz strajkujących górników w Wałbrzychu, 31 VIII 1980 przewodniczył mszy św. koncelebrowanej na terenie KWK Thorez, wygłosił kazanie. Od 1980 organizator uroczystości religijnych i patriotycznych w kościele św. Jerzego, na stadionie KS Górnik, w zakładach pracy; współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. i KIK, od X 1981 corocznych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

13 XII 1981 odprawił Mszę za Ojczyznę oraz podjął udaremnioną przez WP i ZOMO próbę dotarcia z posługą duszpasterską do strajkujących w KWK Thorez. Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych; obserwator w procesach działaczy „S”; odwiedzał internowanych. Wielokrotnie przesłuchiwany.

Od 1992 dyr. Wydz. Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Legnicy, od 2000 na emeryturze.

Stanisław Antoni Bogaczewicz

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry