Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fricze Jan

Jan Fricze, ur. 9 VI 1956 w Zabrzu. Ukończył VII LO w Krakowie (1976).

1968–1971 w ZHP.

Od 1973 gospodarstwo ogrodnicze w Miłocicach.

X 1980–13 XII 1981 przew. koła NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”/„S” RI tamże. 8 XII 1980–1 III 1981 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” Region Polska Południowa, do 13 XII 1981 Zarządu Gminnego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”/„S” RI w Słomnikach.

I–II 1981 uczestnik (kilka dni) strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. 28 I i 4 II 1981 organizator i uczestnik demonstracyjnego przejazdu ciągników w gm. Słomniki i Koniusza (w celu przyspieszenia rejestracji NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”). 2 IV 1981 uczestnik spotkania „S” RI z prymasem Stefanem Wyszyńskim. 1 III–13 XII 1981 wiceprzew. Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”/„S” RI w Krakowie. 8–9 III 1981 delegat woj. krakowskiego na zjazd zjednoczeniowy niezależnych związków rolniczych w Poznaniu. 9 III–13 XII 1981 w Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI (odpowiedzialny za Dział Interwencji). III 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Bydgoszczy, 12 V 1981 rozprawy rejestracyjnej „S” RI przed Sądem Najwyższym. 7 VI 1981 współorganizator niezależnych obchodów Święta Ludowego w Racławicach. 1981 współredaktor „Solidarności Wiejskiej”, jednodniówki Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Krakowie.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i w Załężu k. Rzeszowa, 20 I 1982 zwolniony. 1982–1985 współorganizator niezależnych obchodów Święta Ludowego w Racławicach. II poł. l. 80. uczestnik spotkań Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. w Prandocinie, członek Rady Nadzorczej Krakowskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej.

1989–1992 w „S” RI, od 29 I 1989 w Tymczasowej Wojewódzkiej Radzie „S” RI woj. krakowskiego. IV 1989 rzecznik Małopolskiego Komitetu Protestacyjnego Samorządów Wiejskich Województw Krakowskiego i Kieleckiego w Obrażejowicach.

1989–1990 w krakowskim KO.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

5 VIII 1981–19 VI 1984 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Krakowie, nast. do 13 IX 1989 przez p. IV/VI RUSW w Słomnikach.

Mateusz Szpytma

Opcje strony

do góry