Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bachleda-Księdzularz Franciszek

Franciszek Bachleda-Księdzularz, ur. 2 I 1947 w Zakopanem. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1977).

1969–1984 w ZSL, od 1983 zawieszony za udział 1 V 1983 w kontrdemonstracji w Zakopanem. 1981–1993 we władzach Związku Podhalan, od 1987 jego prezes.

1969 debiut poetycki w „Dzienniku Polskim”.

1968–1972 technik budowlany w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego Podhale w Zakopanem. Od 1970 członek i aktor Towarzystwa Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem. 1971–1972 sekretarz Klubu Literackiego tamże. 1973 współtwórca akademickiej grupy poetyckiej Juhasi, autor przekładów na język gwarowy. 1977–1980 kierownik działu ochrony zabytków budownictwa drewnianego w Muzeum Tatrzańskim; 1977–1982 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Zakopanem.

Od jesieni 1980 współorganizator NSZZ Rolników Solidarność Wiejska na Podhalu, 15–22 II 1981 wiceprzew. Komitetu Organizacyjnego Solidarności Wiejskiej Regionu Podhala, Spiszu i Orawy, 22 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 współorganizator zjazdu Solidarności Wiejskiej tego regionu, wiceprzew. ZR. 8–9 III 1981 delegat na zjazd zjednoczeniowy zw. zaw. rolników w Poznaniu.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 24 XII 1981 zwolniony. W l. 80. organizator pielgrzymek górali z dekanatu zakopiańskiego na dożynki rolnicze na Jasnej Górze, do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie na msze za Ojczyznę odprawiane przez ks. Jerzego Popiełuszkę, nast. do jego grobu. W poł. lat. 80. uczestnik spotkań Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. w parafii Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu, św. Józefa w Zakroczymiu, św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej, św. Anny w Warszawie-Wilanowie, Miłosierdzia Bożego w Warszawie, klasztorze ss. Urszulanek w Zakopanem-Jaszczurówce. W 1985 współzałożyciel, nast. członek Ugrupowania Niepodległościowego Zamek, koordynator na Zakopane i Podhale. 1982–1986 katecheta świecki i pracownik fizyczny w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. 1987–1991 urzędujący wiceprezes Oddziału Tatrzańskiego Związku Podha-

lan.

1989–1990 członek władz centralnych PSL (wilanowskiego). 1998–2001 członek AWS, wiceprzew. Rady Regionu Woj. Małopolskiego. 1990–1992 st. specjalista w Zakładzie Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w Krakowie. 1993–2005 senator RP kolejno z listy BBWR, AWS, Bloku Senat 2001; 1994–1995 Burmistrz Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej; 2006–2008 sekretarz miasta Zakopane; 2008–2011 dyr./pełnomocnik Centralnego Ośrodka Sportu tamże; 2010–2014 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy PO. Od 2012 na emeryturze.

1990–1996 redaktor nacz. pisma „Hale i Dziedziny”.

Odznaczony przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Złotym Krzyżem Zasługi (1990); wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2005).

30 IV 1982 – 10 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Nowym Sączu/p. V/p. VI RUSW w Zakopanem w ramach KE krypt. Franio; 1983 przez Wydz. III KW MO w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Regle.

Mateusz Szpytma, Jan Szpil

Opcje strony

do góry