Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosch Stanisław Kamil

Stanisław Kamil Kosch, ur. 21 I 1954 w Krakowie. Ukończył II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. LO dla Pracujących tamże (1975).

1978–1980 radny GRN w Świątnikach Górnych, w końcu l. 70. przew. Gminnej Spółki Wodnej w Świątnikach i prezes Kółka Rolniczego we Wrząsowicach; 1980–1982 członek Rady Nadzorczej GS w Mogilanach.

Od 1975 właściciel gospodarstwa rolnego we Wrząsowicach. W 1977 studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek ogrodnictwo.

Od 1978 w kontakcie z SKS w Krakowie oraz Marzeną i Wiesławem Kęcikami; 1978–1979 w jego domu odbywały się spotkania grup SKS i KSS KOR. Na pocz. IX 1980 w Dziekanowicach k. Krakowa zorganizował spotkanie rolników z okolicznych miejscowości, na którym rozważano możliwość wsparcia strajkujących.

Od IX 1980 (z Jerzym Leszkiem Batką, Katarzyną Bielańską, Juliuszem Osuchowskim) zakładał koła NSZZ Rolników/Solidarności Wiejskiej w okolicy Świątnik. Inicjator utworzenia w Świątnikach punktu konsultacyjnego dla rolników ws. prawnych. 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Rzeszowie. Od 7 XII 1980 członek Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej Polski Południowej i Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Krakowie.

XII 1982 – IV 1986 działacz OKOR, uczestnik podziemnych spotkań 8–12 XII 1982 w parafii św. Marcina w Krasiczynie, 18 XII 1982 w parafii św. Józefa w Krakowie. 11–12 XII 1983 zatrzymany i przesłuchiwany w zw. z działalnością w OKOR. W wyniku rozsiewanych plotek o współpracy z SB od I 1984 częściowo odsunięty od działalności opozycyjnej. Kolportował podziemne wydawnictwa, 1985–1989 współzałożyciel i działacz Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. 1989–1990 członek prezydium Tymczasowej Wojewódzkiej Rady „S” RI w Krakowie, 18–19 III 1989 delegat na Krajowy Zjazd „S” RI.

1989–1999 właściciel firm handlowych produktami rolnymi. 1991–1996 w PChD, 1997–2001 SKL, we władzach regionalnych i krajowych. 2004 wspierał „pomarańczową rewolucję” na Ukrainie. Zajmuje się propagowaniem energii odnawialnej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

16 VIII 1978 – 16 XI 1979 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Tarpan; 30 XII 1981 – 15 X 1988 przez Wydz. IV KW MO/WUSW, nast. p. IV/VI RUSW w Skawinie w ramach KE.

Mateusz Szpytma

Opcje strony

do góry