Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwaśniewski Jacek

Jacek Kwaśniewski, ur. 21 I 1952 w Łodzi. 1974 absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego, doktorat (1988).

1975–1990 asystent, st. asystent, adiunkt, pracownik na stanowisku techn. w Instytucie Ekonomii Politycznej Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

1977–1981 zw. z łódzkim środowiskiem KOR.

Od IX 1980 w „S”, 10 IX 1980 uczestnik I WZD NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty w Warszawie. 17 IX 1980 spotkania w Gdańsku, na którym przedstawiciele MKZ i MKR z całego kraju utworzyli NSZZ „S” i powołali KKP. Od 10 I 1981 członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej. 1980–1981 ekspert Tymczasowej Komisji Włókniarzy/Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry (24–27 XI 1980 uczestnik negocjacji z delegacją rządową ws. poprawy warunków pracy i wzrostu płac w przemyśle lekkim). Od IV 1981 ekspert Sieci Organizacji Zakładowych. IX–XI 1981 w redakcji niezależnego biuletynu „Poglądy”.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 23 VII 1982 zwolniony. 1983 odebrano mu stopień doktorski za pracę o powstaniu i działaniu systemu politycznego i ekonomicznego w ZSRR i PRL, VII 1982 po rewizji w domu zatrzymany. 1983–1989 w redakcji podziemnego pisma „Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego”, 1984–1985 podziemnego pisma „Głos Łodzi” (pod ps. Istvan Szabo), 1984–1988 współorganizator (z Jerzym Drygalskim) niezależnych seminariów Jana Lityńskiego o tematyce społecznej. 1984 przesunięty na stanowisko techniczne. Autor publikacji w prasie podziemnej i emigracyjnej (m.in. w „Kontakcie”), 1984 współautor (z J. Drygalskim) broszury Milczące mass media, 1988 publikacja (z J. Drygalskim) książki (Nie)realny socjalizm, tłumacz książek z zakresu ekonomii społecznej (np. 1985 Wolność wyboru Miltona Friedmana dla wydawnictwa Kurs), kolporter podziemnej prasy, gł. „Głosu Łodzi”. 1988–1989 na stypendium naukowym w Paryżu (nagranie dla RWE audycji nt. sytuacji w Polsce). 1989 doradca Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”.

Radny Rady Miejskiej w Łodzi (1990–1994) z listy Komitetu Wyborczego Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego.

1990 radca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, 1990–1991 dyr. Dep. Komercjalizacji Przedsiębiorstw Państwowych, 1991–1991 Prywatyzacji Kapitałowej w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, 1991 p.o. wiceminister prywatyzacji, IX 1991–2003 dyr. i członek Zarządu Business Management & Finance SA (BMF), 2003–2004 wicedyr. Dep. Rozwoju Sektora Prywatnego w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych (CPA) w Bagdadzie (Irak), 2004–2005 szef zespołu doradców FSO ds. prywatyzacji Fabryki Samochodów Osobowych SA, 2004–2006 właściciel firmy JK Consulting w Warszawie, od 2006 praca naukowa w dziedzinie teorii i historii cywilizacji, filozofii nauki, antropologii kultury, teologii, od 2017 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), odznaczony Medalem Sekretarza Obrony USA za Wybitną Służbę Publiczną (US Secretary of Defence Award Medal for Exceptional Public Service).

1980–1984 rozpracowywany przez SB w ramach SOS krypt. Żigolo, 1984–1989 w ramach KE krypt. Śpiący, wg zapisów ewidencyjnych kTW (1977–1979) zarejestrowany pod nr. 37318, z pozyskania zrezygnowano z powodu odmowy współpracy.

Henryk Marczak

Opcje strony

do góry