Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Melion Wiktor

Wiktor Melion, ur. 2 I 1923 w Nasielsku, zm. 24 IV 2019 w Ostrołęce. Ukończył LO w Pułtusku (1948), Studium Rachunkowości i Ekonomiki w Warszawie (1959).

XII 1939–I 1942 żołnierz Szarych Szeregów, II 1942–I 1945 AK, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1945–VIII 1945 Ruchu Oporu Armii Krajowej, IX 1945–IX 1947 członek WiN. 1 IX 1948–1949 gł. księgowy w Banku Rolnym w Pułtusku, 1949–1951 Narodowym Banku Polskim tamże. 1952–1968 w PSS Jedność Jedność „Jedność”, pismo związane pocz. z MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, nast. z MKR, wydawane 26 (z datą 24) VIII – 31 XII 1980 i 10 I – 11 XII 1981. tamże, 1953–zatrzymany przez PUBP tamże w zw. z kolportażem tzw. wrogiej propagandy. 1956 opowiadał się za utworzeniem komisji do zbadania działalności pułtuskiego PUBP w okresie stalinowskim. 1969–1971 dyr. komisaryczny, gł. księgowy w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Pińczowie. 1971–1980 gł. księgowy w Zakładach Mięsnych w Ostrołęce, 1980–1985 w Spółdzielni Inwalidów Narew tamże.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego „S”, nast. przew. KZ w miejscu pracy. 29 III 1981 delegat „S” w Ostrołęce na konferencję Regionu Mazowsze w Hali Gwardii w Warszawie, 15 V 1981 przew. obrad zjazdu delegatów Oddziału w Ostrołęce, przedstawiciel macierzystego zakładu, V–XII 1981 członek prezydium Zarządu NSZZ „S” Oddział Ostrołęka Regionu Mazowsze. 1981 przew. Komisji ds. Interwencji Zarządu Oddziału „S” w Ostrołęce, 1981 współorganizator struktur RI tamże (m.in. prowadził zebrania założycielskie).

12 XII 1981 zatrzymany w areszcie KW MO tamże, od 13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 5 III 1982 zwolniony. 1982–1989 działacz podziemnej ostrołęckiej „S”, gł. pomoc osobom represjonowanym jako ich pełnomocnik przed sądami w woj. ostrołęckim, łomżyńskim i siedleckim (łącznie ok. 100 spraw, gł. dot. wyrzucenia z pracy, w większości załatwione korzystnie), 1982 doradca prawny „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego w Ostrołęce. 26 VII 1982 uczestnik zjazdu internowanych na Jasnej Górze. 1 XII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Olsztynie, nast. ZK w Barczewie, 21 I 1983 areszt uchylony na podst. poręczenia społecznego pracowników macierzystego zakładu pracy, III 1983 śledztwo umorzone. Od 1985 na emeryturze, 1985–1988 doradca finansowy w Spółdzielni Inwalidów Świt w Myszyńcu, 1985–1989 w Spółdzielni Inwalidów w Wyszkowie. XII 1981–1986 wielokrotnie poddawany rewizjom, rozmowom ostrzegawczym, wzywany na przesłuchania.

1989 wystąpienie z „S”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1975–1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Ostrołęce w ramach SOR krypt. Zapasy; 1982–1983 przez Wydz. III KW MO tamże w ramach SOR krypt. Biuletyn; 14 XII 1983–1987 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach KE krypt. Dziadek; nadzorowany przez Wydz. VII Dep. V MSW; od 1987 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SO krypt. Spółdzielcy; 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Kombinator.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry