Hasła rzeczowe

Aktualności

"Aktualności", pismo wydawane w Krakowie przez Sekcję Informacji ZR „S” Małopolska 4 IX 1981 – V 1988.

Ukazały się 184 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 i A5, drukowane techniką offsetową w drukarni Akademii Górniczo-Hutniczej. Do 11 XII 1981 ukazały się 74 nr. Od nr. 33 podtytuł: „Dziennik Sekcji Informacji Z.R. Małopolska”; nr 54/55 wydano łącznie.

W składzie redakcji m.in.: Tomasz Schoen, Jakub Meissner, Maria Sierotwińska, Lesław Maleszka, Robert Kaczmarek, Dorota Stec, Andrzej Porawski, Katarzyna Meissner, Danuta Dziewońska.

Nr. 75 i 76 ukazały się bezpośrednio po 13 XII 1981, przygotowane przez pracowników Sekcji Informacji ZR Małopolska: Piotra Zawiślaka, J. Meissnera, Adama Grudzińskiego. Małgorzatę Żłobińską i D. Stec. 8 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 wznowione od nr. 3 (nr. 75 i 76 jako 1 i 2). Ukazało się 110 nr. drukowanych na powielaczu i techniką offsetową; podtytuł: „Biuletyn informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność»”, od nr. 6/56 z 1983: „Aktualności serwisu informacyjnego Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność» Małopolska”, od nr. 27/75 z 26 XI 1983: „Aktualności serwisu informacyjnego Regionalnego Komitetu «Solidarności» Małopolska”.

1982-1983 drukowane przez Leszka Jaranowskiego i Antoniego Potockiego, od 1983 przez Pawła Turnaua, przygotowanie do druku: Barbara Zientarska.

Oficjalny organ RKW, następnie RKS Małopolska (obok „Biuletynu Małopolskiego” i „Serwisu Informacyjnego”).

Publikowano oświadczenia, komunikaty i apele władz regionalnych „S” oraz ogólnopolskich: TKK, Tymczasowej Rady „S” i KKW.

 

Ewa Zając

Opcje strony

do góry