Hasła rzeczowe

Co u Nas

"Co u Nas", podtytuł: „Pismo młodzieży szkolnej”, podziemne pismo młodzieży szkół średnich, ukazujące się we Wrocławiu od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1984 do XI 1985. Inicjatywa utworzenia gazetki powstała w środowisku związanym z Młodzieżowymi Jednostkami Oporu w wyniku woli kontynuowania działalności konspiracyjnej po aresztowaniu Sławomira Niećki i likwidacji jego drukarni w XII 1983. W I 1984 część członków MJO uznała, że kontynuowanie działalności pod dawnym szyldem może obciążyć uwięzionego, poddanego śledztwu i oczekującemu na proces. Nowe pismo miało mieć niewielkie rozmiary, ale ukazywać się w czasie roku szkolnego dwa razy w tygodniu.

Ukazało się 30 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A-4 (nagłówek odbijany był kolorową pieczątką), drukowanych na powielaczu i ramce sitodrukowej w nakładzie 300-2000 egz. Trzykrotnie wydano dodatek społeczno-kulturalny pt. „Kropelka”.

W zespole redakcyjnym m.in. Przemysław Jaworski, Ewa Kapała, Piotr Buzar.

Pismo zawierało wiadomości o wydarzeniach w szkołach Wrocławia, odnotowywało prześladowania uczniów z powodów politycznych i religijnych. Stanowiło jedną z platform organizacji protestów w szkołach, m.in. „cichych przerw”. Zawierało także wezwania do uczestnictwa w demonstracjach ulicznych i mszach za ojczyznę, analizy dotyczące aktualnych wydarzeń, rocznicowe teksty historyczne.

Docierało do niemal wszystkich szkół ponadpodstawowych Wrocławia.

Zakończenie wydawania pisma było wynikiem przejścia jego twórców do struktur konspiracji studenckiej i „dorosłej”. W związku z tym, że miejsce „Co u Nas” zajęły pisma utworzone przez młodsze roczniki uczniów, przerwanie wydawania pisma przez jego twórców nie zostało uznany za znaczącą stratę.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry