Hasła rzeczowe

Dziś dla Jutra

„Dziś dla Jutra”, podtytuł: „Informacje NSZZ »Solidarność« Politechniki Krakowskiej”, pismo wydawane 12 I - 10 XII 1981 w Krakowie przez Sekcję Informacji przy „S” PK, od nr. 22 z 19VI 1981 pt. „Informacje NSZZ »Solidarność« Politechniki Krakowskiej”.

Ukazało się 41 nr. o obj. 8-16 s. w formacie A4, drukowanych w offsecie w nakł. 500-600 egz. w drukarni PK; wychodziło nieregularnie. Numer 22 wydano w 2 edycjach: 18 VI 1981 „Dziś dla Jutra” (z nadrukiem: „underground”) i 19 VI 1981 „Informacje NSZZ »Solidarność« Politechniki Krakowskiej”. W redakcji w różnych okresach: Stanisław Zamojski (redaktor nacz. do 15 VI 1981), Elżbieta Dudek-Chwałek, Wiktor Gogoliński i B. Ratomska, L. Fic (od nr. 6 z 16 II 1981), T. Kisielewicz (od nr. 8 z 2 III 1981), T. Urbańska (od nr. 20 z 4 VI 1981); od 22 VI 1981: Anna Mitkowska (redaktor nacz.), B. Gawlik, I. Łazarska, B. Batko, M. Zajęcka, W. Gogoliński i Andrzej Tomana; oprac. graf.: Marek Kowicki.

Informowano o działalności struktur związkowych, zamieszczano przedruki z pism zagranicznych, komentarze nt. sytuacji w kraju, art. historyczne. W nr. 16/17 (z 14 V 1981) opublikowano art. Andrzeja Reymana „Afera kradzieży prac naukowych na Politechnice Krakowskiej” ujawniający kulisy przyznania jednemu z pracowników stopnia naukowego na podst. przywłaszczonych przez niego wyników prac badawczych. Publikacja ta wywołała duże kontrowersje i protesty czytelników, sprawą zajęły się Senat PK i WZD „S” PK; 15 VI 1981 Prezydium KZ „S” PK podjęło decyzję o natychmiastowym zawieszeniu kolegium redakcyjnego, zarzucając mu podawanie błędnych i niesprawdzonych informacji oraz działalność na szkodę „S”. 22 VI 1981 zdecydowano o zmianie składu redakcji i odwołano S. Zamojskiego. Pismo przetrwało, ale odtąd unikano w nim poruszania kontrowersyjnych tematów. M. in. w nr. 16 (7 V 1981), sprawa Andrzeja Jaroszewicza, syna b. premiera PRL. Senat PK uchwałą z 6 III 1981 powołał specjalną komisję do zbadania sprawy studiów wyżej wymienionego na Wydziale Mechanicznym PK, specjalność samochody i ciągniki. W tym samym nr. sprawa dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko doc. dr. inż. Stanisławowi Staruchowi. W ostatnim półroczu przed wprowadzeniem stanu wojennego podejmowano różne tematy, m.in.: o nadzwyczajnym zjeździe PZPR nr. 26 (23 VII 1981); akcjach protestacyjnych środowisk akademickich nr 30 (24 IX 1981); sprawozdaniu z działalności finansowej „S” w PK 17 XII 1980 - 30 IX 1981 nr. 36 (5 XI 1981).

 

Paweł Goleń, Wojciech Paduchowski

Opcje strony

do góry