Hasła rzeczowe

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna „Solidarność” (Łódź)

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna „Solidarność”, największa w Łodzi grupa kolportażowo-wydawnicza działająca 1982-1988. Po 13 XII 1981 niezależnie od siebie powstały dwie struktury: MKK założona przez Romana Przybylińskiego i druga, bez nazwy, powołana przez Tadeusza Szafrańskiego i Zbigniewa Kucharskiego. Początkowo działalność obu grup polegała na kolportażu wydawnictw podziemnych i zbieraniu składek na działalność związkową. Od końca 1983 koordynatorem działalności grupy drugiej był Zygmunt Ciechański, organizator sieci i punktów kolportażu, do których napływała prasa podziemna z całego kraju. W cyklu tygodniowym rozprowadzano 4-8 tys. egz. pism, książek, ulotek, blisko współpracując z ponad 30 zakładami pracy z Łodzi i okolic. Po aresztowaniu w połowie X 1985 członków MKK: R. Przybylińskiego i Kazimierza Bednarka, druga grupa – za namową Antoniego Chylińskiego, doradcy prawnego ZR i animatora ruchu wydawniczego – przejęła zaplecze poligraficzne MKK. Chcąc zdjąć z aresztowanych zarzut prowadzenia nielegalnej działalności wydawniczej, jako MKK rozpoczęła druk pisma „Gotowość «Solidarności»”. Od I 1987 MKK działała przy oficjalnym wsparciu RKW Jerzego Dłużniewskiego i Ryszarda Kostrzewy. Doniosłą rolę w działalności MKK odegrali członkowie Związku Emerytów i Rencistów, którzy znacznie rozszerzyli zasięg kolportażu. Z myślą o nich Z. Ciechański rozpoczął 15 I 1987 wydawanie pisma „Senior «Solidarności»”. MKK zorganizowała ok. 40. wykładów i prelekcji nt. najnowszej historii Polski, z udziałem m.in. Władysława Barańskiego, Karola Głogowskiego, Andrzeja Kerna, Marka Markiewicza, Andrzeja Terleckiego. Z MKK w różnych okresach ściśle współpracowało ok. 150-200 osób reprezentujących różne zakłady i środowiska; do najaktywniejszych należeli: Włodzimierz Bartczak, Małgorzata Bohatyrewicz, Andrzej Budka, Bolesław Ceran, Antoni Chyliński, Zygmunt Ciechański, Stanisława i Zygmunt Gajewscy, Marian Juraszczyk, Stefan Kowalski, Zbigniew Kucharski, Roman Maciaszczyk, Andrzej Makowski, Halina Milińska, Kristina i Jerzy Nejmanowie, Helena Pryczek, Edward Pińkowski, Henryk Sienkiewicz, Bogdan Sosnowski, Aleksander Staniak, Tadeusz Szafrański, Andrzej i Elżbieta Trynkusowie, Lucyna i Marek Woźniakowie, Jan Włodarski i inni. Po prewencyjnych zatrzymaniach przed wizytą Jana Pawła II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. w Łodzi 13 VI 1987 MKK zlikwidowała duże punkty kolportażu; w VII 1988 zawiesiła działalność.

 

Jacek Krakowski

Opcje strony

do góry