Hasła rzeczowe

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Województwa Legnickiego

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Województwa Legnickiego, ponadzakładowa, woj. struktura podziemna „S” powstała w Lubinie w V 1982, pocz. pn. Komisja Koordynacyjna „S”. 15 VII 1982 doszło do spotkania działaczy KK „S” i MKS „S” w Legnicy, na którym powołano MKK „S” Województwa Legnickiego. Z ramienia MKS w Legnicy członkiem MKK został Marek Kozłowski. Wcześniej, w V i VI 1982 zjednoczenie struktur podziemnych woj. legnickiego było uzgodnione z działaczami z MKS „S” przy Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach (m.in. z ukrywającym się Franciszkiem Józefem Kamińskim). W komunikacie podanym do wiadomości w „Solidarności Zagłębia Miedziowego. Biuletynie Informacyjnym NSZZ „S” Stanu Wojny” (nr 32, 27 VII 1982, s. 1) napisano, że „w ramach wcześniej podjętych w tych komisjach ustaleń, zdecydowała umocnić swą rolę poprzez pełną koordynację działań w skali województwa. Działania te czynione będą w powiązaniu z realizacją zadań precyzowanych przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną i Regionalną Komisję Strajkową” [Region Dolny Śląsk]. MKK prowadziła szeroką działalność – od kierowania i koordynowania pracą tajnych struktur zakładowych, o których zakładanie w całym województwie apelowano, poprzez organizowanie akcji protestacyjnych (np. 31 VIII 1982), zbieranie środków finansowych, pomoc represjonowanym i ich rodzinom, udzielanie pomocy socjalnej wynikającej ze statutu związku zawodowego (okolicznościowe zapomogi i zasiłki), aż do działalności wydawniczej. W MKK działali m.in. Mieczysław Kazimierczak (przewodniczący), Zenon Tankiewicz (wiceprzewodniczący III-V 1983), Jan Pazdur (skarbnik), Zofia Bobińska (późn. Jaszcza), Marek Kozłowski (VII-VIII 1982), Lech Duławski, Juliusz Mateńko, Zygmunt Burchardt (IX 1982 – I 1983), Wiesław Skiba, Stanisław Śnieg. Wg SB w MKK działało ok. 40 osób. 19 VII 1982 po spotkaniu członków redakcji głogowskiego „Hutnika”, lubińskiego „Zagłębia Miedziowego” i legnickiej „Solidarności Zagłębia Miedziowego” MKK zaczęła wydawać jedno pismo, tj. „Solidarność Zagłębia Miedziowego. Biuletyn Stanu Wojennego MKK NSZZ »S« Województwa Legnickiego” będące fuzją 3 ww. pism. W 1. poł. [w III?] 1983 powrócono do tytułu „Zagłębie Miedziowe”. MKK wydawała także pismo „Nasza Prasa” i „Żądło Robola”. Od IX 1982 Z. Tankiewicz reprezentował MKK w RKS „S” Dolny Śląsk. III-V 1983 aresztowania części członków MKK i obszerne zeznania niektórych z nich przyczyniły się do dalszych zatrzymań (V-VII 1983), co spowodowało rozbicie tej organizacji i zaprzestanie podziemnej działalności.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry