Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego

Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego, utworzony 12 IX 1988, kontynuował pracę Międzyzakładowego KS powstałego 18 VIII 1988 z siedzibą w Porcie Szczecińskim; działał do 23-25 XI 1989, tj. do II WZD „S” Regionu Pomorza Zachodniego, na którym wybrano władze Regionu. W jego skład weszli reprezentanci strajkujących na przełomie VIII/IX 1988 w Szczecinie zakładów pracy: Edward Radziewicz – przew., Józef Ignor – wiceprzew., Andrzej Milczanowski – sekretarz, Jerzy Wojtowicz – członek (delegat Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście), Jarosław Krakowski – członek (delegat ZPS-Ś), Jan Pyś – członek (delegat Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie), Edward Dwojakowski – członek (delegat Zakładów Budownictwa Kolejowego); rzecznikiem MKO został Jerzy Zimowski, doradcą – mec. Władysław Siła-Nowicki; do rozmów przy Okrągłym Stole upoważniono E. Radziewicza, jego doradcą został W. Siła-Nowicki; MKO przejął wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez MKS. Postanowiono, że skład MKO jest otwarty: każda organizacja zakładowa „S” przystępująca do MKO deleguje 1 przedstawiciela, jeśli ma co najmniej 100 członków, lub łącznika, gdy nie przekracza 100 członków. MKO mieścił się w pomieszczeniach przy kościele oo. Jezuitów (św. Andrzeja Boboli) w Szczecinie. 14 IX 1988 w skład MKO weszli przedstawiciele Wojewódzkiej Rady „S” RI Regionu Pomorza Zachodniego – Piotr Baumgart i Artur Balazs. Ponadto dołączyli: Romuald Ziółkowski jako przew. KS WPKM w Szczecinie oraz Józef Kowalczyk jako z-ca przew. KS ZPS-Ś. 12 X 1988 na mocy porozumienia pomiędzy MKO i Radą Koordynacyjną „S” Regionu Pomorza Zachodniego w skład MKO weszli jej przedstawiciele: Władysław Dziczek, Longin Komołowski (obaj ze Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego), Tadeusz Olczak (z Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego), Mieczysław Lisowski (WPKM) oraz Jacek Sauk (z Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie); ustalono, że po połączeniu obu organizacji działania będą prowadzone pod nazwą MKO (połączenie aktywów miało nastąpić najpóźniej do 31 X 1988). Przy MKO rejestrowały się Komitety Organizacyjne „S” zakładów pracy woj. szczecińskiego, pierwszymi były: KO ZPS-Ś (1615 członków), KO WPKM (700), KO ZBKol. (350), KO SS im. A. Warskiego (1300), KO Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego Oddział w Szczecinie (PHS O/Sz - 122), KO Meratronik (120), KO PPC Gryf (1100), KO WSM (123), KO Cefarm (100), do składu MKO dołączyli: Andrzej Bieniek i Andrzej Kropopek (KO ZBKol.), Andrzej Antosiewicz (KO SS im. A. Warskiego), Kazimierz Żelizko (KO PHS O/Sz), Henryk Trybuła (KO Meratronik), Jan Kmieciak (KO PPC Gryf), Zbigniew Boguniewski (KO WSM), Bohdan Szczęsny (KO Cefarm), Mieczysław Ustasiak, Jan Tarnowski, Ewaryst Waligórski (wszyscy z ZR „S”). 23 III 1989 powstał z inicjatywy MKO Obywatelski Komitet Porozumiewawczy Regionu Pomorza Zachodniego ds. wyborów do Sejmu i Senatu, którego zadaniem było przeprowadzenie kampanii wyborczej „S” do parlamentu. 20 IV 1989 siedzibę MKO przeniesiono na ul. Odrowąża w Szczecinie, w ramach MKO powstały: Biuro Organizacyjne, Biuro Interwencji, Biuro Prawne, nast. przy BO powstała pracownia komputerowa, a przy BI – zespół prawny. W VII 1989 zawiązał się zespół redakcyjny tygodnika „Jedność”. Biuro Organizacyjne zajmowało się gł. rejestracją KZ, prowadziło nadzór merytoryczny nad procesem wyborczym w „S”. Od IX 1988 do IV 1989 zarejestrowało się przy MKO 110 KZ, a do 20 XI 1989 zarejestrowano jeszcze 416 KZ, w których skupionych było ponad 50 tys. osób; Biuro Interwencyjne zajmowało się gł. rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy KZ a kierownictwami zakładów pracy, łącznie interweniowało lub udzieliło porad w ok. 1500 sprawach; Biuro Prasowe było głównym źródłem informacji dla członków „S” o działalności Związku w regionie, docierały one do działaczy za pośrednictwem organu MKO „Korespondent” (kontynuacji „Biuletynu «Solidarność»” wydawanego 15 IX 1988 – 3 VIII 1989).

Artur Kubaj

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry