Hasła rzeczowe

Senior «S»

"Senior «S»", pismo Związku Emerytów i Rencistów w Łodzi wydawane przy pomocy MKK „S”, wydawane 15 I 1987 - II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1988 w Łodzi.

Ukazało się ok. 10 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 750 egz. Nr. 1-4 wydawane 15 I – 19 IV 1987 w cyklu miesięcznym, redagowali i drukowali Eulalia i Zygmunt Ciechańscy przy pomocy G. i J. Dłużniewskich; nr 5. z IX 1987 (po zrezygnowaniu z działalności w MKK Z. Ciechańskiego): obj. 4 s., zmieniona winieta: „Senior”, N[iezależny] S[amorządny] ZEiR, zredagowała prawdopodobnie Halina Milińska (inicjatorka wydawania pisma), w kolejnym wydaniu pisma z II 1988 (bez kolejnego nr.) powrócono do starej, ręcznie pisanej winiety „Senior «S»”, zakończono skrótem c.d.n., nr pozbawiony stopki i zwyczajowych podziękowań za przekazane pieniądze zawiera wyłącznie stanowisko Rady Emerytów regionu Śląsko-Dąbrowskiego ws. wprowadzonej od 1 II 1988 podwyżki cen.

Wydawanie pisma „Senior «S»” rozpoczęto z myślą o ZEiR, zorganizowanym jesienią 1986 przez Grażynę i Jerzego Dłużniewskich, Zygmunta Ciechańskiego i H. Milińską, chcąc podkreślić wkład pracy emerytów i rencistów, mających znaczny udział w kolportażu prowadzonym przez MKK. Pismo zajmowało się głównie problemami środowiska emerytów i rencistów, ich złą sytuacją materialną, brakiem środków na zakup leków, zawierało apele o wzajemną pomoc, chociaż nie stroniło także od żartów primaaprilisowych (nr 3/20 z III 1987). Nr 4 z 19 IV 1987 oprócz oświadczenia NSZZ „Solidarność” w sprawie cen i płac oraz stanowiska ZEiR zawierał artykuł poświęcony działalności mecenasa Jerzego Marendziaka, który po 13 XII 1981 bezinteresownie bronił 29 razy oskarżonych w sprawach politycznych.

Pismo rozprowadzane przez sieć kolportażu MKK „S”.

 

Jacek Krakowski

Opcje strony

do góry