Hasła rzeczowe

Solidarność Krośnieńska

„Solidarność Krośnieńska”, pocz. do nr 3 „Solidarność Ziemi Krośnieńsko-Gubińskiej”, podtytuł: „Pismo Komitetów Założycielskich NSZZ «Solidarność» w Krośnie Odrzańskim i Gubinie”; nr 4 „Solidarność Ziemi Krośnieńskiej”, podtytuł: „Pismo Przedstawicielskiej Komisji Komitetów Założycielskich NSZZ «Solidarność» w Krośnie Odrzańskim”, od n-ru 10 z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny. Wydawane przez KK Ziemi Krośnieńskiej «Solidarność» w Krośnie Odrzańskim”, wydawane 21 X 1980 – X 1981. Ukazało się 21 n-rów, obj. 2 – 24 s., format A4 i A5, druk na powielaczu i offsecie, nakł. ok. 1–2 tys. W redakcji: Zenon Szachowicz i Andrzej Busse (założyciele), Tadeusz Aftarczuk i Józef Karpiński (od n-ru 12), Stanisław Grzybowski, Andrzej Wlazło i Jerzy Fleszar (od n-ru 14). Nr 9 (z 27 XII 1980) wydany dopiero 5 II 1981 w wyniku działań władz spowodowanych opublikowaniem relacji ze spotkania w KIK we Wrocławiu z udziałem Krzysztofa Kozłowskiego, Adama Michnika i Karola Modzelewskiego; nr 18 z 27 V wydrukowany z „białymi plamami” zamiast rysunków satyrycznych (usunięte przez drukarza MKZ – TW ps. Zenek).

Publikowano m.in. artykuły dot. działalności „S”, informacje o naradach związkowych, akcjach protestacyjnych i spotkaniach z przedstawicielami władz, nadużyciach aparatu partyjnego i państwowego, zagadnieniach społecznych i politytycznych (np. o działalności opozycyjnej Polskiej Partii Demo­kra­tycznej). Domagano się odkłamania najnowszej historii Polski, relacjonowano najważniejsze wydarzenia w kraju i regionie, występowano w obronie więźniów politycznych, polemizowano z artykułami zawierającymi nieprawdziwe informacje w prasie oficjalnej (np. w „Żołnierzu Wolności”). Redakcja zgłaszała też własne inicjatywy, np. propozycję dot. działania związku „alternatywną w stosunku do propozycji MKZ-u” oraz postulowała rezygnację z organizowania Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze i zastąpienie go imprezą „mniej rozdętą propagandowo, mniej oficjalną”. W n-rze 20 zamieszczono „Biuletyn” (nr 1) przygotowany przez Klub Katolików w Krośnie Odrzańskim i dodatek satyryczny „EA. Element Antysocjalistyczny” (nr 1). Po 13 XII 1981 internowano 5 redaktorów: T. Aftarczuka, A. Busse, S. Grzybowskiego, Z. Szachowicza i A. Wlazło. Kolportowane gł. w zakładach Ziemi Krośnieńskiej i wśród członków „S” Regionu Zielona Góra.

Edycja 2. pisma: XII 1981 – 24 IV 1982 wydawanie pisma kontynuowane przez in. grupę; w XII 1981 wyszedł nr 22, w I 1982 nr 23 – oba w formie maszynopisu, w niewielkim nakł.; 24 IV 1982 ukazało się ostatnie wydanie jako pismo Krośnieńskiej Organizacji Podziemnej „S”. W IV 1982 organizacja została rozbita przez SB.

 

Przemysław Zwiernik

Krosno Odrzańskie, Region Zielona Góra

Opcje strony

do góry