Hasła rzeczowe

Solidarność Pilska

"Solidarność Pilska", pismo MKZ „S” w Pile ze zmiennym podtytułem: nr. 2-5/6 (1980): „Pismo NSZZ «Solidarność»”, od nr. 1/7 (1981): „Pismo NSZZ «Solidarność» w Pile”; powołane decyzją Prezydium MKZ „S” w Pile z 7 XI 1980, wydawane 20 XI 1980 – 17 XI 1981.

Ukazały się 22 nr. w formacie A4 i A3 (od nr. 13), w nakładzie 5-20 tys. egz. Wydano 4 dodatki nadzwyczajne (o obj. 2 s. w formacie A4, w nakładzie 1,5-2 tys. egz.), dodatek samoistny pt. ''Dokumenty KKP'' zawierający dokumenty z obrad KKP „S” w dniach 10-12 VIII 1981 (redaktor Jarosław Gruszkowski).

W składzie redakcji: J. Gruszkowski (redaktor naczelny), Waldemar Jordan, Franciszek Langner, Marek Kierkowicz, Małgorzata Czech, Artur Leczycki, H. Izban, Justyn Wardalski, Henryk Góra, Stanisław Humeniuk.

Zamieszczano artykuły wzywające do integracji solidarnościowego ruchu związkowego w Regionie i przebudowę świadomości ludzi pracy, propagowano idee i program „S”, ukazywano różnorodne idee społeczno-polityczne i przedstawiano nieznane karty historii Polski.

Redakcja „Solidarności Pilskiej” wydała także 16 nr. „Solidarności Pilskiej – Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Dnia” (o obj. 2 s., w formacie A4, o charakterze informacyjnym), nr 1. „Solidarności Chłopskiej” – pisma „S” RI w Pile (25 IV 1981), „Tu i Teraz. Biuletyn NSZZ «S» Regionu Województwo Pilskie”, współpracowała z pismami: „Wolne Słowo” z Torunia, „Wolne Związki” z Bydgoszczy, „«Solidarność» – Ziemia Kujawska i Dobrzyńska” z Włocławka oraz z Leszkiem Szarugą z Warszawy i Jarosławem Pijarem z Katowic.

Pismo poddawane licznym szykanom ze strony władz. 2-krotnie (15 III – 14 IV 1981 oraz 22 VII – 1 X 1981) przerwano jego wydawanie z powodu braku papieru. J. Gruszkowski oraz F. Langner byli wielokrotnie przesłuchiwani, wytoczono im proces w związku z wydaniem broszur pt. ''Bruk był naszym przyjacielem 1956, 1968, 1970, 1976'' oraz ''Poznański Czerwiec 1956'', które zostały zarekwirowane. Po 13 XII 1981 J. Gruszkowskiego i F. Langnera internowano. Po wyjściu 4 XII 1982 angażowali się w działalność podziemną i wydawniczą, współpracując ze wszystkimi niezależnymi czasopismami, jakie ukazywały się w Pile 1982-1989.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Piła, Region Województwo Pilskie

Opcje strony

do góry