Hasła rzeczowe

SW Lublin

„SW Lublin. Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Ziemi Lubelskiej”, wydawane w Lublinie przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej 31 III 1983–VI 1987. Ukazały się 52 nr., obj. 4–32 s., format A4, druk na powielaczu, w nakł. 1000–1500 egz. i format A5 i A6, druk techniką sitodruku, w nakł. 2000–2500 egz. (od II 1985); wychodziło nieregularnie. W redakcji: Krzysztof Duszkiewicz (od wiosny 1986 gł. autor, ps. y, igrek, i oprac. graf.), Weronika Falicka (późn. Jezior), Andrzej Patyra (założyciele); po wyjeździe z Polski K. Duszkiewicza (IV 1987) ostatnie 2 nr. (V–VI 1987) redagował A. Patyra. Matryce białkowe wpisywane w mieszkaniu Jerzego Falickiego w Lublinie; przygotowanie do druku (składopis, wykonanie negatywów i diapozytywów, przygotowanie emulsji światłoczułej): K. Duszkiewicz w mieszkaniu Jana Wójtowicza w Lublinie-Ponikwodzie; druk: K. Duszkiewicz i A. Patyra (we współpr. z W. Falicką), od poł. 1986 zlecany ekipom z Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt, przeszkolonym przez K. Duszkiewicza, nadzorującego druk i prowadzącego obróbkę introligatorską (z żoną Krystyną Duszkiewicz). Od poł. 1985 gł. miejsce druku: mieszkanie Piotra Zosiuka w Lublinie (wynajmowane w tym celu). Zamieszczano dokumenty i teksty programowe, sygnowane przez Radę SW Lublin, bieżące informacje, przedruki z podziemnych pism i in. wydawnictw, informacje o represjach, polemiki, komentarze, teksty publicystyczne dot. myśli politycznej. Organizator kolportażu 80 proc. nakł.: K. Duszkiewicz. Rozprowadzano gł. na Lubelszczyźnie, wykorzystując kontakty z RMN Świt, Funduszem Inicjatyw Społecznych, LDPN.

7 XII 1983 aresztowano A. Patyrę; osadzony w AŚ i IV 1984 zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia. 23 V 1984 aresztowano K. Duszkiewicza; osadzony w AŚ Lublin i zwolniony 25 VII 1984 na mocy amnestii.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry