Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Politechniki Wrocławskiej

„Biuletyn Informacyjny Politechniki Wrocławskiej” wydawany przez podziemną Uczelnianą Komisję Koordynacyjną „S” PWr, jedno z najdłużej i nieprzerwanie wydawanych uczelnianych pism podziemnych, będące kontynuacją niezależnych „Komunikatów” i „Informacji” wychodzących przy PWr od pocz. powstania „S” do 13 XII 1981. Podtytuły: „Pismo Członków Organizacji Związkowej (UKK) NSZZ «S» PWr”, od n-ru 4 (VI 1982) „Pismo Organizacji Zakładowej (UKK) NSZZ «Solidarność» Politechniki Wrocławskiej”. 13 I 1982 – 15 XI 1989 ukazało się 98 n-rów. 1982–1984 redaktor nacz. Stanisław Jabłonka, 1984–1989 Ryszard Czoch. Od n-ru 99 redagowanie przejął zespół powołany przez KZ. Obj. 2–6 s. format A4, druk na powielaczu, nakł. 300–400 egz.; ilustrowany. 13 I 1982 – I 1985 (n-ry 1–42) dwutygodnik, nast. miesięcznik. Ukazały się nienumerowane dodatki, n-ry i wyd. spec. (25 IX 1982), dot. inauguracji roku akademickiego 1982/1983; wyd. spec. nr 3/1 (V 1982); dodatek do n-ru 33 (III 1984) z artykułem Adama Michnika z okazji 24. rocznicy Marca 1968; nr spec. (X 1984), dot. projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Od n-ru 43 ukazywało się jako „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S» Politechniki Wrocławskiej”. I 1985 – XI 1989 (n-ry 43–98), obj. 4–12 s., format A5, druk techniką sitodruku, na powielaczu i offsecie, nakł. 500–600 egz.; ilustrowany; wychodziło jako tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik. Wyd. spec. w nakł. 1 tys. egz. Nienumerowane dodatki, n-ry i wkładki: numer spec. (2 VI 1985), dot. ustawy o szkolnictwie wyższym; nr spec. (2 XII 1985) komentarz do pierwszych efektów działania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym; nr spec. (I 1986) przedruk 1 rozdziału z raportu o stanie państwa Pięć lat po sierpniu; do n-ru 62 (X 1986) dołączono wkładkę dot. ks. Jerzego Popiełuszki; dodatek do n-ru 63 (XI 1986), poświęcony okresowym ocenom nauczycieli akademickich; dodatek studencki do n-ru 74 (X 1987); nr spec. (III 1988) wywiad z Markiem Muszyńskim o kulisach działalności RKS w l. 1983–1987; nr spec. (5 V 1988) z poparciem dla strajków robotniczych; nr strajkowy (9 V 1988) wydany z okazji rozpoczęciu strajku okupacyjnego na PWr.; nr spec. (23 V 1988); nr spec. (29 IX 1988) przedruk listu Tomasza Wójcika, przew. KZ z 27 IX 1988, dot. zwołania walnego zebrania członków „S” i przechodzenia do jawnej działalności; nr spec. (4 X 1988) zawiera m. in. treść listu do Lecha Wałęsy o wznowieniu przez Uczelnianą Organizację „S” przy PWr działalności oraz sprawozdanie walnego zebrania członków „S” przy PWr.; nr spec. (XI 1988) omawiający zebranie KZ z 7 IX 1988; nr spec. (XII 1988) poświęcony wznowieniu jawnej działalności przez członków „S” na uczelniach wyższych w całym kraju; nr spec. (20 I 1989) sprawozdanie z zebrania KZ z 16 I 1989 oraz informacje o liczbie członków „S” na uczelni; nr świąteczny, wyd. spec. (XII 1989). Pismo kolportowane gł. na PWr i we Wrocławiu. Skupiało się na sprawach uczelni i szkolnictwa wyższego, regularnie publikowało relacje z posiedzeń Senatu PWr, komunikaty ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Nauki oraz sprawozdania podziemnej UKK; na bieżąco komentowano zmiany w ustawodawstwie dot. szkolnictwa wyższego. Od n-ru 99 powoli zmieniał się charakter pisma, stało się mniej autorskie i publicystyczne, przekształcając się w klasyczny biuletyn związkowy, nastawiony na szybką i rzetelną informację. Kolejne n-ry redagowali: 100–114 Anna Marcewicz-Idczak, 115–125 członkowie prezydium KZ, 126–138 Michał Bieganowski, 139–181 członkowie prezydium KZ, 182–207 Adam Kiesielnicki, 208–224 członkowie prezydium KZ. Ostatni nr 5 (224) ukazał się w VII 2004. XII 2014 pismo wznowiono w formie elektronicznej, nr 1 (225) ukazał się pn. IBIS –„Internetowy Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność» w Politechnice Wrocławskiej”, redaguje prezydium KZ.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry