Hasła rzeczowe

Tygodnik Katowicki NSZZ »Solidarność« Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

„Tygodnik Katowicki NSZZ »Solidarność« Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, pismo wydawane przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S” w Katowicach 6 IX–6 XII 1981.

Ukazało się 14 nr. (nr 9–10 – podwójny, nr 15 z datą 13 XII 1981 skonfiskowany w drukarni), o obj. 8–12 s., nr. 1–4 w formacie A4, od nr. 5 w formacie A3, druk offsetowy, nakł. 60–70 tys. egz. druk w Państwowych Zakładach Graficznych w Katowicach.

W redakcji: Wiesław Asman (redaktor nacz.), Bogdan Kopański, Edward Polański, Zdzisław Zwoźniak, Edward Zyman, od nr. 2 Piotr Muskała, od nr. 3 Leonard Neuger, Rafał Szymoński, Renata Zwoźniakowa, od nr. 4 Leszek Nowak, od nr. 6 Zygmunt Barczyk, Stanisław Olejniczak, od nr. 7 Ryszard Bernatowicz, od nr. 8 Paweł Berezowski, od nr. 12 Zbigniew Błażejewski, Małgorzata Pawłowska.

Omawiano bieżące sprawy związku, wydarzenia krajowe i zagraniczne, zamieszczano apele, rezolucje, odezwy, publikowano art. historyczne, wywiady z czołowymi działaczami „S”, dyskusje programowe, omówienia prasy zagranicznej.

Kolportaż gł. na obszarze województwa katowickiego. Cena egz. 5 zł (nr. 1–4), 9 zł (nr. 5–14).

Tomasz Kurpierz|Jarosław Neja

Opcje strony

do góry