Hasła rzeczowe

Mamut

„Mamut”, pismo wydawane 24 V–24 XI 1989 w Łodzi przez Grupę Mamuta, związaną z Zarządem Regionalnym Ziemi Łódzkiej NSZZ „S” będącym w opozycji do Regionalnej Komisji Organizacyjnej Ziemi Łódzkiej NSZZ „S”, podtytuł: „Pismo członków NSZZ »Solidarność ’80« Ziemi Łódzkiej”, od nr. 5 w winiecie motto: „Gdziekolwiek Mamut swe kroki kieruje/Tam demokracji nie zahamuje”.

Ukazało się 10 kolejnych nr., format A4; 8 wydań (nr. 1–6, 11 i 12), obj. 2 s. każde, oraz 2 wydania o nr. podwójnych 7, 8 i 9, 10, każde o obj. 4 s., w nakł. 1500 egz., druk na powielaczu białkowym (nr. 1–3, nr 4 s. 1, nr 5, nr 6 s. 2, nr 11 i nr 12), na ksero (nr 4 s. 2, nr 6 s. 1, nr 7–10), wychodziło regularnie: jako dziennik (nr. od 1 do 7–8), nieregularnie: nr. 9–12.

Założycielami pisma byli: Sławomir Jerzy Wojciechowski, Maria Joanna Maciaszczyk, Tomasz Marek Morawski ps. Mamut (nieformalny redaktor nacz.), Stanisław Tadeusz Kadrowicz, Krzysztof Wolski, Julianna Rożniata, Halina Kosobucka, Janina Klimczak, Jolanta Balcerska, Kristina Nejman, Stefan Dyszerowicz; do składu zespołu dołączył późn. m.in. Jacek Żurkowski. Członkowie zespołu redakcyjnego zamieszczali teksty anonimowo, niektórzy używali ps.: Reporter, Komentator sportowy; także teksty podpisane zbiorowo: „Redakcja”, „Mamuty”. W piśmie przede wszystkim informacje bieżące, a także oświadczenia i komunikaty. Dotyczyły one aktualnej sytuacji w „S” Ziemi Łódzkiej dotkniętej podziałem na zwolenników ZR ZŁ NSZZ „S”, legitymującego się mandatem sprzed stanu wojennego, kierowanego przez jego przewodniczącego Andrzeja Słowika, skupiającego przeważnie działaczy dążących do niepodległości państwa, oraz zwolenników Regionalnej Komisji Organizacyjnej ZŁ NSZZ „S” pod przewodnictwem Ryszarda Kostrzewy, struktury utworzonej przez działaczy skupionych wokół Lecha Wałęsy, dążących do ugody z władzami (m.in. teksty redakcyjne dot. problemów z utrzymaniem przez ZR otrzymanego wcześniej lokalu na siedzibę ZR: Panowie z RKO, gdzie…? (nr 1), Z ostatniej chwili… (nr 2), dwa teksty pod wspólnym tytułem Ole, ole, ole – nie damy się (nr 3, 5); Przyczółek nadal trwa!!! (nr 4). Opowiadano się za inicjatywą 15 Tymczasowych Komisji Zakładowych, która dała pocz. tzw. poziomkom – nieformalnej strukturze dążącej do zjednoczenia obu struktur regionalnych związku, publikując zarówno dokumenty i komentarze: „Uchwała ZR ZŁ NSZZ »S« z dnia 28.05.1989 r.” (nr 5); apel 17 Tymczasowych KZ Rozbicie związku nie może dalej trwać (nr 6); Uchwała przedstawicieli 97 TKZ i KZ afiliowanych w RKO, ZR i nigdzie nieafiliowanych z 30 V 1989 (nr 7/8), RKW /RKO)/czy ZR? (nr 7/8), „List otwarty” Tomasza Morawskiego do Lecha Wałęsy z 9 VI 1989 (nr 9/10), jak i art. redakcyjne: Kto przeciąga strunę? (nr 7/8); Demokracja czy uzurpacja? (nr 9/10), Przypominamy o inicjatywie „siedemnastu” (nr 9/10). Zamieszczano także teksty dot. strajku okupacyjnego studentów łódzkich uczelni domagających się rejestracji NZS: art. redakcyjny Widmo Ministra Górskiego (nr 1); Strajk studentów z NSZ trwa (nr 3); art. podpisane ps. Reporter: Trzeci dzień strajku NZS (nr 4); Akcja strajkowa wyższych uczelni trwa (nr 5); Strajk studencki trwa (nr 6); Strajk studencki zawieszony (nr 7/8). Artykuły także nt. kampanii wyborczej w tzw. kontraktowych wyborach do parlamentu, promowanie kandydatów popieranych przez ZR, a także innych skutków uzgodnień podczas obrad Okrągłego Stołu: art. redakcyjny Nasz wybór, Pierwszy efekt „okrągłego stołu” (nr 1); Przypominamy naszych kandydatów (nr 7/8); Aktualności (nr 9/10). Ponadto m.in. informacje i dokumenty dot. sytuacji w zakładowych organizacjiach „S” w regionie. W nr. 4 zamieszczono wyjaśnienie, iż tytuł pisma jest żartem i odnosi się do przydomku „Nosorożec”, pod którym w środowisku działaczy podziemnej „S” znany był Ryszard Kostrzewa, lider RKO; dodano, iż nosorożec jest zwierzęciem słabszym od mamuta. Pismo kolportowane na terenie regionu ZŁ przez własne struktury związkowe. Przestało się ukazywać w zw. z odejściem z redakcji Tomasza Morawskiego.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry