Hasła rzeczowe

Rezonans (Olsztyn)

„Rezonans” (Olsztyn), pismo międzyzakładowych i wojewódzkich struktur „S” w Olsztynie wydawane IX 1980–1989. Do 13 XII 1981 ukazały się 92 nr.; najpierw 3 nr. jako „Biuletyn Informacyjny MKZ”, od 9 XII 1980 13 nr. jako „Informator MKZ NSZZ »Solidarność« Olsztyn” (numeracja od nr. 1; nr 2 jako „Solidarność Olsztyńska. Informator MKZ NSZZ »Solidarność«”), od nr. 8 (14) z 27 III 1981 76 nr. jako „Rezonans. Pismo NSZZ »Solidarność«”. 1982–1989 ukazało się 100 nr. pod różnymi wersjami tytułu, m.in.: „Rezonans. Wydanie Wojenne”, „Rezonans. Pismo NSZZ »Solidarność«”, „Rezonans. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego”. „Biuletyn…” wydawano w formacie A8, obj. 8–12 s., nakł. nieustalony, druk Wojciech Ciesielski na powielaczu w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. „Informator…” wydawano w formacie A4, obj. 2–12 s., nakł. do 10 tys. egz.; w redakcji m.in.: Tadeusz Kisły (redaktor nacz.), Leszek Grucela, Marek Jarosz, Piotr Kajko, Zbigniew Soroka, Andrzej Weber; współpraca m.in. Benon Gaziński; druk na powielaczu w WSP w Olsztynie, nast. na powielaczu i offsetowy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej tamże, w siedzibie TZR i ZR Warmińsko-Mazurskiego tamże. Publikowano m.in. oświadczenia i sprawozdania z posiedzeń KK, komunikaty i uchwały lokalnych struktur „S”, informacje o „S” RI, art. historyczne, publicystyczne, wiersze, przedruki z prasy „S” i prasy zagranicznej, od wiosny 1981 stały dodatek: „Serwis Informacyjny” z przedrukami serwisów teleksowych Biura Informacji i Propagandy KK (format A8, w redakcji: L. Grucela i M. Ostrowska); wśród autorów poza redakcją m.in.: Aleksander Rusiecki, Erwin Kruk, Mirosław Krupiński, Józef Lubieniecki, Grażyna Langowska; rysunki P. Kajki; kolportaż poprzez sieć czytelników.

1982–1989 pismo wydawane nieregularnie, w formacie A4, obj. 1–6 s., nakł. nieustalony, druk na powielaczu; w redakcji w różnych okresach m.in.: Tadeusz Adamski, Zdzisław Płotek, Teresa Stefanowicz, Bogdan Kłosiński, Kazimierz J. Wosiek, Grzegorz Jasiński, Bogdan Bachmura, Sławomir Olek; współpraca i kolportaż m.in.: Wojciech i Ewa Ruszkowscy, Henryk Kajat, Janusz Śliwiński, Zbigniew Rosiński, Zdzisław Prot, Roman Rudziński, Barbara Pałubińska; druk w różnych lokalach, najczęściej u Z. Płotka, także u B. Kłosińskiego i Bogusława Kaczyńskiego. Publikowano m.in. informacje o osobach aresztowanych i skazanych, o łamaniu praw człowieka, oświadczenia i komunikaty podziemnych struktur „S”, relacje z miejsc internowania, wiersze, art. historyczne, reprodukowano fotografie i rysunki; 1989 informacje o Olsztyńskim Klubie Obywatelskim i rejestracji „S”. Zorganizowana sieć kolportażu, m.in. w Olsztynie kilka stałych punktów przerzutu; z czasem nadzór nad całością kolportażu Z. Płotek.

SB systematycznie konfiskowała pewną liczbę poszczególnych nr. w punktach dystrybucji, kilka osób współpracujących i kolportujących pismo aresztowano, jednak nie udało się ustalić ośr. drukarskich i składu redakcji; nie wpłynęło to na ciągłość wydawniczą.

13 XII 1983–1989 pismo rozpracowywane przez Wydz. V WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Delegat, 1989 przez Wydz. III tamże w ramach SOR krypt. Rezonans.

Piotr Kardela

Opcje strony

do góry