Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bełz Zbigniew

Zbigniew Bełz, ur. 17 IX 1955 w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1978).

1980–1981 asesor w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim (oczekiwanie na nominację sędziowską przerwał stan wojenny).

Od IX 1980 w „S”; organizator Komitetów Założycielskich w sądach woj. gorzowskiego, 1980–1981 wiceprzew. KZ przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, od 19 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 członek KOWzP w Gorzowie Wielkopolskim od IV 1981 członek ZR, członek KKK Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, 22 VII 1981 współzałożyciel Polskiej Partii Demokratycznej, IX/ X 1981 delegat na I KZD, od 5 X 1981 członek prezydium KKR, od X 1981 członek redakcji „Przeglądu Demokratycznego”.

 13 XII 1981 – 15 IV 1983 w ukryciu; XII 1981 współorganizator MKS w Gorzowie Wielkopolskim, 13 VI 1982 przew. RKW tamże, 1982 współzałożyciel i członek redakcji wydawanego przez RKW Gorzów Wielkopolski pisma „Feniks”, współzałożyciel SW w Gorzowie Wielkopolskim, od 11 XI 1982 członek Rady SW, od 14 III 1983 przew. Federacji Gorzowsko-Koszalińsko-Szczecińskiej „S”. 15 IV 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Zielonej Górze, 27 IX 1983 zwolniony po złożeniu deklaracji lojalności (opublikowanej 27 IX 1983 w „Gazecie Lubuskiej”). Próbował (bez powodzenia) ponownie włączyć się w działalność podziemnej „S” w Gorzowie Wielkopolskim.

W III 1987 na emigracji w Kanadzie; od IX 1987 przedstawiciel SW w Kanadzie (Toronto), 15 XI 1987 współorganizator demonstracji przed siedzibą konsulatu PRL w Toronto, od I 1988 kierownik Biura Informacyjnego SW tamże. 1988–2010 wydawca i redaktor polonijnego dziennika „Gazeta” tamże, współzałożyciel organizacji Polonia Przyszłości w Kanadzie.

8 III 1982 – 16 XII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach SOS krypt. Reduta.

Grażyna Pytlak | Grzegorz Majchrzak

Opcje strony

do góry