Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drągowski Bogdan

Bogdan Drągowski, ur. 13 V 1956 w Wysokiem Mazowieckiem. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Rozbark w Bytomiu (1974).

1974-1981 zatrudniony w KWK Rozbark. 1978-1980 w PZPR.

We IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w KWK Rozbark; od IX w „S”; mąż zaufania w Komisji Oddziałowej GRP-2 (Górnicze Roboty Przygotowawcze).

13 XII 1981 współorganizator MKS w Bytomiu, 14 XII 1981 współorganizator strajku w KWK Rozbark, członek KS; 17 XII 1981 zatrzymany przed kopalnią, przewieziony do KM MO w Bytomiu, 18 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 13 I 1982, tego samego dnia zatrzymany, przewieziony do KW MO w Katowicach, następnie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 22 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany w trybie doraźnym na 4 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, 23 III 1982 osadzony w ZK w Strzelcach Opolskich (prowadził 23-dniową głodówkę), Raciborzu, następnie w Kłodzku, 30 XI 1982 otrzymał zgodę na 6-mies. przerwę w odbywaniu kary (w związku z narodzinami dziecka); 10 II 1983 – 1989 kierowca w Zakładzie Transportu Samochodowego Łączność w Bytomiu; 12 V 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa zwolniony z odbycia reszty kary. W VIII 1988 współorganizator 2-dniowego strajku w ZTS Łączności w Bytomiu, przewodniczący KS, mediator w rozmowach z dyrekcją ZTS w Katowicach.

Od IX 1989 na emigracji w Niemczech, VIII 1990 – 2007 zatrudniony w firmie Wündsch-Weidinger, od 2007 w Agencji Pracy Tymczasowej w Coburgu, od 1 VIII 2009 na zasiłku dla bezrobotnych.

1984 – 8 V 1987 rozpracowywany przez p. V SB MUSW w Bytomiu w ramach KE krypt. Kierowca.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry