Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kigina Sławoj Michał

Sławoj Michał Kigina, ur. 25 IX 1950 w Januszkowicach, k. Oleśnicy. Ukończył Technikum Budowlane w Kołobrzegu (1982).

1967–1970 elektryk w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno--Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy, 1972–1984 elektryk konserwator w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu.

Od 1979 kolporter prasy niezależnej.

Od IX 1980 w „S”; we IX 1980 współorganizator strajków w zak­ładzie i Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ; współorganizator MKZ. 1980–1981 członek Komisji Budownictwa przy KKP, XI 1980 sygnatariusz porozumień płacowych z ministrem budownictwa w Gdańsku.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S” w zakładzie i Kołobrzegu; kolporter ulotek. 5 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Chełmie n. Wisłą, 11 XI 1982 uczestnik buntu i głodówki, 3 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1983 zwolniony. 1984 zwolniony z pracy. Ograniczył działalność opozycyjną i podjął własną działalność gospodarczą.

1989 członek KO w Kołobrzegu.

1992–1993 w PC; nast. w Przymierzu Polskim, RdR, ZChN; 1998 – 2002 radny Rady Powiatu Kołobrzeskiego z listy AWS; XI – XII 2014 radny Rady Powiatu Kołobrzeskiego z listy PiS; członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Oddział w Koszalinie, Stowarzyszenia Chełminiacy z siedzibą w Bydgoszczy, od 2016 przedstawiciel wojewody w Społecznej Radzie Szpitala w Kołobrzegu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), wyróżniony tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność (2003).

31 XII 1981 – 5 IX 1984 rozpracowywany przez KW MO w Koszalinie/p. V RUSW w Kołobrzegu w ramach KE krypt. Elektryk.

Rafał Marciniak

Opcje strony

do góry