Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szeliga Marian Krzysztof

Marian Krzysztof Szeliga, ur. 2 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1950 w Warszawie. Ukończył Mechaniczno-Elektryczną ZSZ w Warszawie (1967).

1967-1971 kierowca monter w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Eldom, 1972-1986 kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Warszawie. W III 1968 uczestnik demonstracji w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.

W VIII 1980 organizator 2-dniowego strajku w MPT przy ul. Wery Kostrzewy w Warszawie. Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S” i ruchu wydawniczego. XII 1981 – 1986 współzałożyciel, autor, drukarz „Głosu Wolnego Taksówkarza” (udostępniał lokal). 1983-1987 ukrywał sztandar „S” MPT Regionu Mazowsze, członek pocztu sztandarowego podczas uroczystych mszy patriotycznych. 1981-1989 współpracownik NOWej, 1982-1986 „Tygodnika Mazowsze”: składacz książek, drukarz, organizator dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, transportu, kolporter podziemnych wydawnictw, w tym: ulotek, znaczków poczt podziemnych i tzw. cegiełek do warszawskich zakładów pracy. 1981-1986 współzałożyciel i organizator niezależnej biblioteki. 1982-1989 członek TKZ w MPT. 1982-1988 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Warszawa Ochota: pomoc finansowa i rzeczowa, organizacja bezpłatnych kolonii dla dzieci i młodzieży. 1982-1988 pomoc dla Solidarności Walczącej, m.in. przy kolportażu prasy i książek. 1981-1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w komendzie MO przy ul. Okrzei i w siedzibie KS MO/SUSW w Pałacu Mostowskich w Warszawie. 1982-1986 działacz MRKS. W 1986 zwolniony z pracy za działalność konspiracyjną. 1986-1990 taksówkarz.

W XI 1989 członek delegacji RKW „S” Regionu Mazowsze do USA (na zaproszenie amerykańskich związków zawodowych); we IX 1990 uczestnik II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie (obecnie Sankt Petersburg). 1990-1996 współwłaściciel Zakładu Przetwórstwa Garmażeryjnego Chromeks, 1996-2000 taksówkarz. Od 2011 pracownik firmy MMserwis w Łodzi.

1988-1989 rozpracowywany przez Wydz. V-2 SUSW w ramach SOR krypt. Ochota.

 

Krzysztof Dąbek

Opcje strony

do góry