Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalczuk Lucjan

Lucjan Kowalczuk, ur. 7 IX 1936 w Chmielku k. Tarnogrodu. Ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu (1972).

1953–1955 tokarz w Fabryce Urządzeń Mechanicznych tamże, 1955–1959 w Zjednoczonych Zakładach Archimedes tamże, 1959–1973 w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel tamże, 1973–1982 nauczyciel zawodu w Przyzakładowej ZSZ Dolmel tamże.

27–31 VIII 1980 uczestnik strajku w Dolmelu. Od IX 1980 w „S”; w 1981 inicjator, współorganizator i przew. ogólnopolskiej struktury „S” nauczycieli przyzakładowych szkół zawodowych, uczestnik rozmów z komisjami rządowymi w Jastrzębiu, Warszawie i Bydgoszczy (dot. objęcia Kartą Nauczyciela również nauczycieli szkół przyzakładowych).

14–15 XII 1981 uczestnik strajku w Dolmelu. 29 I 1982 uczestnik strajku włoskiego na Wydz. Warsztaty Szkolne tamże przeciwko podwyżce cen żywności. 8 II 1982 zatrzymany, 9 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 9 III zwolniony, nast. pozbawiony funkcji instruktora zawodu. 1982–1993 kontroler jakości w Dolmelu/ABB Dolmel-Drives Ltd. 1982–1989 wielokrotnie poddawany rozmowom ostrzegawczym. 1982–1989 drukarz (z żoną Danutą oraz synami Ireneuszem i Konradem), kolporter podziemnych pism, m.in. „KOS”, „Dłoń”, „Nowa Republika”, „Z Dnia na Dzień”, „Przegląd Myśli Niezależnej”, publikacji Wydawnictwa Kret oraz ulotek SW i RKS Dolny Śląsk.

Od 1993 na emeryturze.

Ewa Chabros

Opcje strony

do góry