Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Argasiński Mieczysław Marcin

Mieczysław Marcin Argasiński, ur. 6 I 1930 w Lubaczowie, zm. 3 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 2014 tamże. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1956).

Od VIII 1944 żołnierz AK Obwodu Lubaczów, 1945–1947 łącznik w strukturach Zrzeszenia WiN. 1945–1949 w ZHP.

1950–1951 nauczyciel w szkołach w Horyńcu k. Lubaczowa, i Baszni k. Lubaczowa,1955 instruktor w Jarosławskim Przedsiębiorstwie Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych, 1956–1959 nauczyciel i kierownik SP w Futorach k. Lubaczowa, 1959 wychowawca w Państwowym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym w Lubaczowie, 1960–1982 kierownik SP tamże.

Od IX 1980 wspierał utworzenie Komitetu Założycielskiego „S” w SP w Lubaczowie. Od II 1981 w „S”. W I 1981 razem z kadrą nauczycielską kierowanej przez siebie szkoły brał udział w proteście przeciwko niezrealizowaniu przez rząd PRL postulatu wolnych sobót. W ramach protestu nauczyciele założyli na ręce biało-czerwone opaski i prowadzili luźne zajęcia z młodzieżą.

W XII 1981 w proteście wobec wprowadzenia stanu wojennego zwolnił się z pracy. 1983–1984 wychowawca w internacie Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Lubaczowie. Od IX 1984 na emeryturze.

Od 15 IV 1989 wiceprzew. KO woj. przemyskiego, organizator spotkań wyborczych z kandydatami KO.

Autor prac historycznych: W służbie Ojczyzny. Zarys dziejów harcerstwa lubaczowskiego w latach 1934–1949, (2000), Walki polsko-ukraińskie o Lubaczów. Listopad–grudzień 1918, (2000), Armia Krajowa – Wolność i Niezawisłość Lubaczów (2002), Okupacja sowiecka w powiecie lubaczowskim w latach 1939–1941 (2005), Konspiracja w powiecie lubaczowskim 1939–1947 (2010).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1977).

Małgorzata Gliwa

Opcje strony

do góry