Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niedbała Andrzej Wojciech

Andrzej Wojciech Niedbała, ur. 11 V 1951 w Łodzi. Ukończył Technikum Energetyczne Nr 1 w Łodzi (1971).

Od 1976 w Polskim Związku Krótkofalowców.

1971–1983 elektryk automatyk w Przędzalni Czesankowej Polruno/Przędzalni Czesankowej Anilany Polanil w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 z-ca przew. KZ, X – XII 1980 uczestnik prac zespołu obsługi zebrań związkowych MKZ Ziemi Łódzkiej, 1981 członek Regionalnej Sekcji Włókna i Skóry, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka. 1981 współpracownik redakcji niezależnego pisma „Serwis Włókniarzy”. 1980–1981 współpracownik KSS KOR, IV – XII 1981 drukarz i kolporter publikacji Międzyzakładowej Oficyny Wydawniczej MOWA MOWA MOWA, Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza, łódzkie wydawnictwo niezależne działające IV 1981 – 13 XII 1981, powołane z inicjatywy Wojciecha Grzelaka i Józefa Śreniowskiego, wykorzystywano pomieszczenia KZ „S” i Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry „S” (nazywanej powszechnie Sekcją Włókniarzy) z siedzibą w Przędzalni Czesankowej Anilany Polanil w Łodzi. w Łodzi, kolporter niezależnych książek i pism, m.in. „AS”, „Robotnik”, „Solidarność z Gdańskiem”, „Serwis Włókniarzy”. 30 XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

14 XII 1981 przywódca strajku w zakładzie, XII 1981 – II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 udzielał pomocy ukrywającemu się Wojciechowi Słodkowskiemu, 1982 uczestnik pomocy rodzinom internowanych działaczy „S” z Polanilu, kierownik jednego z zespołów drukujących łódzką „Solidarność Walczącą”, drukarz (z Wojciechem Grzelakiem) podziemnych pism, broszur i książek. 1982–1983 kolporter podziemnych pism, m. in. łódzka „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Prześwit”, „Przedwiośnie”. Od V 1982 w ukryciu, 4 VI 1982 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Łodzi, od 11 VI 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, 5 VII 1982 zwolniony. 5 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Chełmnie n. Wisłą, 2 II 1983 zwolniony. 1983–1986 elektronik w Zakładach Płyt Wiórowych w Wieruszowie, 1986–1988 technik konstruktor w Instytucie Włókien Chemicznych w Łodzi, 1989–1996 elektroautomatyk w Angoratex Sp. z o.o. tamże.

1996–2011 elektronik w East West Spinning Sp. z o.o. w Łodzi. 2002–2014 przew. KZ, od 2002 delegat na WZD, od 2006 członek ZR. Od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Loża.

Henryk Marczak

Opcje strony

do góry