Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23263,Lomocinski-Eugeniusz.html
18.05.2024, 15:12

Łomociński Eugeniusz

Eugeniusz Łomociński, ur. 16 VI 1937 w Zambrowie, zm. 23 VI 2009 tamże. Ukończył LO Kadetów w Warszawie (1956).

1958–1959 służba wojskowa, od 1960 technik włókienniczy, mechanik, mistrz tkacki w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego.

Od jesieni 1980 w „S”, od 16 XI 1980 członek MKZ w Zambrowie, od 8 II 1981 po przekształceniu w MKK przew. struktury, od 29 VIII 1981 przew. Zarządu Oddziału w Zambrowie Regionu Mazowsze. III 1981 w czasie tzw. kryzysu bydgoskiego przew. MKS w Zambrowie. I, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. i X 1981 współorganizator strajków w ZZPB, doradca straży robotniczej.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 4 III 1981 zwolniony. 1982–1989 w kontakcie z działaczami opozycji, m.in. Markiem Rutkowskim, uczestnik obrotu podziemną prasą, akcji ulotkowych, współpracownik KIK, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, 1983–1989 członek koła Powściągliwości i Pracy w Zambrowie. 1985 z M. Rutkowskim w imieniu działaczy z Zambrowa zamówił, przewiózł i zamontował w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicę poświęconą pamięci ks. Jerzego Popiełuszki; uczestnik przewiezienia do tegoż kościoła sztandaru zambrowskiej „S”. Od 4 XII 1988 członek komitetu odbudowy pomnika powstańców styczniowych w Zambrowie, od 2 IV 1989 członek Komisji Wykonawczej tegoż komitetu.

1989 członek KO tamże, od 1989 ponownie w „S”, członek KZ. Od 1994 na emeryturze, 1998–2002 radny Rady Miasta Zambrowa z listy AWS.

22 V 1982–18 III 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Zambrowie w ramach KE krypt. Kadet.

Marcin Zwolski

Opcje strony